Bjerring Mølle

Omløbsstryget ved Bjerring Mølle

Kombineret klimasikringsprojekt og faunapassage ved Bjerring Mølle i Bjerringbro

I Bjerringbro ligger en gammel vandmølle, Bjerring Mølle, som opstemmer vandet i Hedemøllebæk og Madekilden, inden vandløbene fortsætter til udløbet i Gudenåen. Madekilden løber sammen med Hedemøllebæk umiddelbart oven for mølledammen. Se oversigtskort her.

Mølledammen grænser op til et kommunalt ejet grønt område med forbindelse til idrætsanlægget, og stierne i området forbinder de rekreative arealer med det nye stiforløb, der via den nye gangbro over Gudenå har forbindelse til byområderne syd for Gudenåen.

Opstemningen ved mølledammen er i dag indrettet med en fisketrappe støbt i beton, hvor alt vandet fra vandløbene i dag passerer, idet møllen ikke længere er i drift. Fisketrappen fungerer dårligt og vurderes sammen med mølledammen at udgøre en spærring for fiskene i Gudenåsystemet.

Foruden at møllen udgør en spærring for fiskene, påvirker vandløbene de omgivende bebyggelser på strækningen fra Skovvejen ned til mølledammen med oversvømmelser, når der løber meget store vandmængder i vandløbene. I vinteren 2011 blev således flere huse oversvømmet langs Hedemøllebæk nedstrøms Skovvejen, samt dele af bebyggelsen langs Madekilden nede ved mølledammen.

Viborg Kommune har derfor afsat midler til gennemførelse af et projekt ved Bjerring Mølle med henblik på at skabe fri passage i Hedemøllebæk ved møllen. Projektet vil indebære, at vandløbenes forløb i området flyttes.

Idet vandløbene samtidig risikerer at oversvømme boligarealerne, indeholder projektet samtidig en klimaindsats i vandløbene, så de forventede fremtidige vandmængder ikke medfører oversvømmelser.

Projektet indebærer derudover, at vandløbenes forløb integreres i det grønne område, så oplevelsesværdien af vandløbet som naturelement øges til glæde for publikum som færdes i området. Byrådet har desuden bevilget 126.000 kr. til at indrette særlige publikumsfaciliteter i området.

Du kan se planen for de fremtidige forhold her.

Arbejdet med at etablere de nye vandløb begyndte i juni 2016 og blev afsluttet i oktober.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Rolf Christiansen, tlf. 87 87 55 55, email: roc@viborg.dk, eller

Anders Haugstrup Andersen, tlf. 87 87 55 51, email: aa5@viborg.dk

 

 

Sidst opdateret: 20.11.2018