Vandløb

Mænanderbue ved Mønsted Å

Vandløb i Viborg Kommune

I Viborg Kommune findes mange tusinde kilometer vandløb, som er omfattet af vandløbsloven. Viborg Kommune er myndighed på vandløbene. Vandløb, grøfter, kanaler, dræn, rørlagte vandløb, søer m.v. kan alle være omfattet af vandløbsloven.

Vandløbsloven
Vandløb har, udover deres naturmæssige værdi, stor betydning i forbindelse med vandafledning. Formålet med vandløbsloven er at sikre, at vandløb skal kunne benyttes til afledning af overfladevand, spildevand og drænvand under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvalitet.

Offentlige og private vandløb
Vandløbsloven inddeler kommunens vandløb i to kategorier: Offentlige og private vandløb. Forskellen mellem de to ligger i vedligeholdelsen, som for de offentlige vandløbs vedkommende foretages af kommunen, mens lodsejerne vedligeholder de private vandløb. I Viborg Kommune findes omkring 470 km offentlige vandløb.

Naturbeskyttelsesloven
Mange vandløb er udover vandløbsloven også underlagt naturbeskyttelseslovens §3. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer i vandløbet ud over de sædvanlige vedligeholdelsesarbejder. Enhver ændring i beskyttede vandløb kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3.

www.miljoeportal.dk kan du se, om dit vandløb er naturbeskyttelseslovens §3.  

 

  

 

Sidst opdateret: 07.05.2019