Rind Enge

Udsnit fra projektområdet med det slyngede vandløb

Vådområdeprojektet er gennemført

Projektområdet er beliggende ved Hjarbæk Fjord, 2,5 km nordvest for Skals og 1 km sydøst for Nørre Rind. Området er centreret omkring den nederste del af Nørre Rind Bæk ved udløbet i Hjarbæk Fjord. Projektområdet udgør i alt 20,8 ha og består overvejende af permanente græsarealer. Afgrænsningen af projektet ses på nedenstående luftfoto.

Projektet er gennemført med det formål at mindske udledningen af kvælstof til Hjarbæk Fjord og Limfjorden. Det bærende element i projektet består af en slyngning og bundhævning af Nørre Rind Bæk, således vandløbet bliver mere terrænnært og forløber igennem projektområdets naturlige lavninger. Hermed øges frekvensen af vandløbsnære oversvømmelser indenfor projektområdet. Endvidere etableres en række afværgeforanstaltninger langs projektgrænserne for at sikre uændret afvanding udenfor projektområdet. I den forbindelse udbedres og forlænges den eksisterende markvej fra Kærbyvej ud langs projektområdets østlige grænse. Ved enden af markvejen er der opsat en informationstavle for vådområdeprojektet og der er mulighed for parkering. 

Udledningen af kvælstof mindskes ved at vandet  i vådområdet forsinkes på vej ud i fjorden. Der skyldes, at vandløbet har fået et slynget og terrænnært forløb.
Det hæver vandstanden og giver flere vandløbsnære oversvømmelser inden for projektområdet.

Når vandstanden hæves, opstår der iltfrie forhold i den vandmættede jord. Under iltfrie forhold omdanner bakterier nitrat (NO3)  til frit kvælstof (N2) der afgives til luften. Processen kaldes denitrifikation.

Baggrund og proces 

Forundersøgelser

Viborg Kommune har i 2014 -2015 undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde ved Rind Enge. Resultatet af den tekniske forundersøgelse samt udvalgte bilag kan ses herunder.

Teknisk forundersøgelse - vådområde Rind Enge

Bilag 6 -Nuværende afvandingsforhold

Bilag 7 - Scenarie afvandingsforhold

Bilag 8 - Projekterede tiltag 

Oversigtskort Rind Enge.

I efteråret 2015 er der gennemført en ejendomsmæssig forundersøgelse, bl.a. for at afklare lodsejernes holdning til projektet. Undersøgelsen viste, at der - under visse forudsætninger - var opbakning til et projekt fra lodsejerne.

Realiseringsproces

I december 2015 fik Viborg Kommune tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen om tilskud til realisering af vådområdeprojektet ved Rind Enge.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har gennemført en jordfordeling i 2016 i forbindelse med vådområdeprojektet.

Projektet er detailprojekteret og diverse myndighedstilladelser indhentet primo 2017.

Anlægsfasen er gennemført fra ultimo 2017 - medio 2018.

Fakta og økonomi

Vådområdeprojektet er på i alt 20,8 ha. Der er beregnet en kvælstoftilbageholdelse på 2,1 ton pr. år. Længden af vandløbet i projektområdet er øget fra ca. 900 meter til 2,2 km. I alt 7 ejendomme har været involveret i projektet.

Projektet er hovedsageligt finansieret af EU via landdistriktsmidlerne.  De direkte udgifter til anlægsarbejdet har udgjort omkring 700.000 kr.
Det samlede budget for hele projektet inkl. forundersøgelser og jordfordeling har udgjort omkring 3,15 mio. kr.

EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram har deltaget i finansieringen af projektet. Der er givet tilsagn om medfinansiering til såvel forundersøgelser som realisering. Desuden er projektet i mindre grad finansieret af nationale (statslige) midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Link til EU-kommissionens hjemmeside om udvikling af landdistrikter

Logo Landdistriktsprogrammet

Sidst opdateret: 20.03.2019