Rind Enge

Realisering af vådområdeprojekt

Viborg Kommune har den 4. december 2015 fået tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen om tilskud til realisering af vådområdeprojektet ved Rind Enge.

Der er gennemført en jordfordeling i 2016.

Projektet er detailprojekteret og myndighedsbehandlet primo 2017.

Anlægsfasen forventes gennemført ultimo 2017.

Link til kort over det endelige projektområde.

Beliggenhed og indhold

Projektområdet er beliggende ved Hjarbæk Fjord, 2,5 km nordvest for Skals og 1 km sydøst for Nørre Rind. Området er centreret omkring den nederste del af Nørre Rind Bæk ved udløbet i Hjarbæk Fjord. Projektområdet udgør i alt 20,8 ha og består overvejende af permanente græsarealer.

Projektet etableres med det formål at mindske udledningen af kvælstof til Hjarbæk Fjord. Det bærende element i projektet består af en slyngning og bundhævning af Rind Bæk, således vandløbet bliver mere terrænnært og forløber igennem projektområdets naturlige lavninger. Hermed øges frekvensen af vandløbsnære oversvømmelser indenfor projektområdet. Endvidere etableres en række afværgeforanstaltninger langs projektgrænserne for at sikre uændret afvanding udenfor projektområdet. Desuden udbedres og forlænges den eksisterende markvej langs projektområdets østlige grænse.

Den medførte kvælstofreduktionen i projektet skyldes den øgede oversvømmelse af vandløbsvand, overrisling med vand fra det direkte opland samt ekstensivering af landbrugsarealerne. Beregningerne viser, at projektet potentielt kan medføre en samlet kvælstofreduktion på 2.104 kg N/år, hvilket svarer til en arealspecifik reduktion på 101 kg N/ha/år.

Den potentielle fosforfrigivelse ved gennemførelse af projektet er beregnet til 196 kg P/år. Overrisling med vand fra det direkte opland og oversvømmelse med vandløbsvand vil tilbageholde 429,8 kg P/år. Beregningerne viser, at projektet potentielt kan medføre en samlet fosforreduktion på 234 kg P/år, hvilket svarer til en arealspecifik reduktion på 11,2 kg P/ha/år.

Det vurderes at gennemførsel af projektet er i overensstemmelse de nuværende naturværdier indenfor projektområdet. Projektet vurderes at have en gunstig effekt på Hjarbæk Fjord.

Forundersøgelser

Viborg Kommune har undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde ved udløbet af Simested Å – Rind Enge. 

Mulighederne for at etablere vådområdet er undersøgt i 2014-2015. Resultatet af den tekniske forundersøgelse samt udvalgte bilag kan ses herunder.

Teknisk forundersøgelse - vådområde Rind Enge

Bilag 6 -Nuværende afvandingsforhold

Bilag 7 - Scenarie afvandingsforhold

Bilag 8 - Projekterede tiltag 

Oversigtskort Rind Enge.

Ultimo 2015 er der gennemført en ejendomsmæssig forundersøgelse, bl.a. for at afklare lodsejernes holdning til projektet. Det er på baggrund af den gennemførte ejendomsmæssige forundersøgelse den samlede vurdering, at lodsejeropbakningen til projektet er god. Lodsejerne indenfor projektområdet er under visse forudsætninger positive overfor projektet.

Link til EU-kommissionens hjemmeside om udvikling af landdistrikter

Logo Landdistriktsprogrammet

Sidst opdateret: 01.09.2017