Rævind Bæk vest for Sparkær

Landskabet ved Rævind Bæk

Ved Rævind Bæk er det muligt at skabe et nyt vådområde. Området er ca. 125 ha.

Der er gennemført en forundersøgelse og udarbejdet en teknisk rapport over vådområdeprojektet i 2018-2019 (forundersøgelse).
Rapporten kan downloades med udvalgte bilag på denne side.

Slynget bæk og vådområde

Projektet vil betyde, at Rævind Bæk får et nyt slynget og mere terrænnært forløb.

I den nordlige del af vådområdet etableres ca. 10 slyng på cirka 850 m af vandløbet. Bunden hæves ca. 50 cm. Hævning af bunden vil medvirke til, at der sker oversvømmelser i vådområdet, deraf navnet vådområde.

I den vestlige del af vådområdet sløjfes den del af vandløbet, som nu løber i et betonrør. Derfor skal der laves  cirka 1600 m nyt vandløbstracé. Det nye vandløbstracé graves meget terrænært, så der også kan ske oversvømmelser her.

Dræn sløjfes og grøfter lukkes i hele vådområdet. Vandet fra dræn og grøfter vil derfor risle ned over området. Det vil også medføre en øgning af grundvandsstanden i området. Disse tiltag medvirker til at omdanne arealet til et vådområde.

Vådområdet styrker naturen

Projektets anlægsarbejde vil berøre en række beskyttede naturarealer. Projektforslaget er tilpasset, så de sårbare naturområder påvirkes mindst muligt under selve anlægsarbejdet.

Genslyngningen af vandløbet, det nye vandløb og den øgede grundvandsstand i området vil forbedre forholdene for de tilstødende engarealer. Det betyder, at naturtilstanden i området kan forbedres markant.

Vandløbet vil forbedres væsentligt og kan blive gyde- og opvækstområde for ørred. Forholdene for andre fiskearter samt smådyr vil også forbedres.

Da der i projektet skabes et større, sammenhængende naturområde med sø og fugtige arealer, vurderes det, at projektet vil have en forbedrende effekt på områdets funktion som yngle- og rasteområder for sjældne dyrearter i området.

Samlet set vil der med en fortsat pleje af arealerne kunne opnås et sammenhængende naturområde på ca. 125 ha.

Vådområdet reducerer udledning af kvælstof og CO2

Vådområdeprojektet vil kunne medføre en reduktion i kvælstoftilførslen til Hjarbæk Fjord på ca. 11.402 kg N/år for hele projektområdet, hvilket svarer til en arealspecifik reduktion på 91 kg N/ha/år til Hjarbæk Fjord.

Projekt vil også have en positiv klimaeffekt, idet vådområdet udlede 1.193,1 tons CO2-ækv./år, hvor den nuværende udledning er 2.195,2 tons CO2-ækv./år. Det vil betyde en reduktion på 54 %.

Sådan kommer vi videre med projektet

Finansiering af projektet

I efteråret 2019 vil Viborg Kommune søge Staten om midler til realisering af projektet.

Frivillighed  

Projektet er baseret på frivillighed. Projektet gennemføres derfor kun, hvis der kan laves aftaler med de enkelte lodsejere om erstatning eller jordfordeling.

Forundersøgelsen fra 2018-2019 viser, at der, under visse forudsætninger og forbehold, er en meget positiv holdning blandt hovedparten af lodsejere til gennemførelse af projektet.

Hvis Viborg Kommune får tilsagn om tilskud fra Staten, vil de berørte lodsejere blive indkaldt til et møde, hvor der vil blive orienteret om det videre forløb.

Baggrundsviden:

Sådan foregik Forundersøgelsen for vådområdet

Forundersøgelsen består af

  • En teknisk forundersøgelse, der skal klarlægge de tekniske muligheder for at gennemføre et projekt.
  • En ejendomsmæssig forundersøgelse, skal klarlægge lodsejernes holdning til projektet.

Rådgiverfirmaet ATKINS har udarbejdet den tekniske forundersøgelse i samarbejde med Viborg Kommune.
Viborg Kommune har lavet den ejendomsmæssige forundersøgelse, hvor hver enkelt lodsejer er spurgt om holdning til projektet og ønsker til deres matrikler.

Forinden afholdt Viborg Kommune 2 lodsejermøder:

Lodsejermøde den 31. maj 2018

Mødet blev afholdt for berørte lodsejere. Der var oplæg fra Viborg Kommune, rådgivningsfirmaet Atkins (som udarbejdede den tekniske forundersøgelse) og landbrugsrådgivningsfirmaet Landbo Midt-Øst (LMO). Du kan se de tre oplæg ved at trykke på de tre links herunder.
Viborg Kommune

Atkins

LMO

Lodsejermøde den 21. august 2017

I 2017 er der afholdt et møde for berørte lodsejere. Ved mødet var der oplæg fra Viborg Kommune, Landboforeningen Midtjylland og rådgivningsfirmaet Atkins, som udarbejder den tekniske forundersøgelse. Du kan se de tre oplæg ved at trykke på de tre links herunder.

Viborg Kommune

Landboforeningen Midtjylland

Atkins

Baggrund for Forundersøgelsen

I marts 2017 søgte Viborg Kommune tilsagn om støtte til at gennemføre en forundersøgelse af mulighederne for at gennemføre et vådområdeprojekt ved den øvre del af Rævind Bæk.

I juni 2017 fik Viborg kommune tilsagn fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til at gennemføre forundersøgelsen.

Undersøgelsesområdet kan ses på dette kort.

Undersøgelsen består af en teknisk forundersøgelse – TFU - der skal klarlægge de tekniske muligheder for at gennemføre et projekt. En ejendomsmæssig forundersøgelse – EFU - skal klarlægge lodsejernes holdning til gennemførelse af et projekt.

Vådområdeordningen er baseret på frivillighed. Lodsejerne tilbydes bl.a. jordfordeling og 20-årrig fastholdelsestilskud som kompensation for deltagelse i projektet.

Her kan du læse mere:

Her kan du læse mere om vådområder - fra SEGES´s hjemmeside

Her kan du læse om vådområdeordningen - fra Miljøstyrelsens hjemmeside

Link til EU-siden

Projektet er støttet af:

 

Sidst opdateret: 23.05.2019