Jordbro Å ved Daugbjerg

Billede af ådalen ved Jordbro Å

Ved Jordbro å ved Daugbjerg er det muligt at skabe et nyt vådområde. Området er 64,5 ha. Samtidig kan der laves fiskepassage ved Daugbjerg Vandmølle.

Der er gennemført en forundersøgelse og udarbejdet en rapport over vådområdeprojektet. Rapporten kan downloades med udvalgte bilag på denne side. 

Vandløbene bliver slyngede

Projektet vil betyde, at Jordbro Å (ca. 2.000 meter) og Præstegårdsbækken (ca. 1.200 meter) får et nyt slynget og mere terrænnært forløb. Dræn sløjfes og grøfter lukkes, hvilket vil øge grundvandsstanden i området og medvirke til at omdanne det til et vådområde.
Begge vandløb vil forbedres væsentligt og kan blive gyde- og opvækstområde for ørred. Forholdene for andre fiskearter samt smådyr vil også forbedres.

Spærringer fjernes og vådområde dannes

I Præstegårdsbækken ved Daugbjerg Vandmølle fjernes der samtidig en væsentlig spærring for vandløbets fisk og smådyr.

Finansiering af projektet - frivillighed

I foråret 2019 vil Viborg Kommune søge Staten om midler til projektet.

Projektet er baseret på frivillighed. Projektet gennemføres derfor kun, hvis der kan laves aftaler med de enkelte lodsejere om erstatning eller jordfordeling.

Forundersøgelse fra 2018 viser, at der, under visse forudsætninger og forbehold, er en positiv holdning blandt de fleste lodsejere til gennemførelse af projektet.

Vådområdet fjerner kvælstof og styrker naturen

Genslyngningen af de to vandløb og den øgede grundvandsstand i området vil forbedre forholdene for de tilstødende engarealer. Det betyder, at naturtilstanden i området kan forbedres markant. Samlet set vil der med en fortsat pleje af arealerne kunne opnås et sammenhængende naturområde på ca. 64,50 ha.

Vådområdeprojektet vil kunne medføre en reduktion i kvælstoftilførslen til Hjarbæk Fjord på ca. 4,5 tons om året, hvilket svare til 70 Kg N/ha/år.

Vurdering af projektets fordele

Projektets anlægsarbejde vil berøre en række beskyttede naturarealer. Projektforslaget er tilpasset, så de sårbare naturområder påvirkes mindst muligt under anlæggelsen.

Projektet vil begrænse kvælstofudledningen i Hjarbæk Fjord og vil derfor gavne fjorden og Natura2000-område N30.

Projekt vil også have en positiv klimaeffekt, idet vådområdet vil tilbageholde CO­ med en effektivitet på 3,7 tons CO2-ækv/ha/år.

Samlet set vil vådområdet vil være en gevinst for områdets natur og udviklingsmuligheder mod en bedre naturtilstand

Teknisk forundersøgelse

Lodsejermøde

Den 14. marts 2018 blev der holdt et møde for berørte lodsejere om projektet.

Ved mødet var der oplæg fra Viborg Kommune, Landboforeningen Midtjylland, rådgivningsfirmaet Rambøll (som udarbejder den tekniske forundersøgelse) og Landbrugsstyrelsen som gennemgik indholdet i en jordfordeling.

Slide fra lodsejermødet kan downloades på denne side.

Projektet forventes finansieret af:

 

Link til (EU-siden)

Her kan du læse mere om ordningen

 

Sidst opdateret: 13.05.2020