Jegstrup Bæk

Landskabet ved Jegstrup Bæk
Landskabet ved Jegstrup Bæk

Ved Jegstrup Bæk er det muligt at skabe et nyt vådområde. Området er ca. 75,2 ha

Der er gennemført en forundersøgelse og udarbejdet en teknisk rapport over vådområdeprojektet i 2019-20. 
Rapporten kan downloades med udvalgte bilag på denne side. 

Slynget bæk og vådområde

Projektet vil betyde, at Jegstrup Bæk og tilløbet Stagbæk, får nye slyngede og mere terrænnære forløb. 
Den samlede strækningen af Jegstrup Bæk - inden for projektområdet på ca. 2,6 km - bliver genslynget med en række slyng. Derudover bliver den nederste strækning af Stagbæk genslynget. Bunden hæves ca. 50 cm. Hævning af bunden vil medvirke til, at der sker oversvømmelser i området med vand fra vandløbet.
Der bliver sløjfet dræn og lukket grøfter i hele vådområdet. Vandet fra dræn og grøfter vil derfor risle ned over området. Det vil også medføre en øgning af grundvandsstanden i området. 
Disse tiltag medvirker til at omdanne arealet til et vådområde.

Vådområdet styrker naturen

Genslyngningen af vandløbet og den øgede grundvandsstand i området vil genskabe en mere naturlig hydrologi i de vandløbsnære engarealer. Det betyder, at naturtilstanden i området kan forbedres markant. 
Vandløbets fysiske tilstand vil forbedres væsentligt og kan blive gyde- og opvækstområde for ørred. Forholdene for andre fiskearter samt smådyr vil også forbedres. 
Da der i projektet skabes et større, sammenhængende naturområde med sø og fugtige arealer, vurderes det, at projektet vil have en forbedrende effekt på områdets funktion som yngle- og rasteområder for sjældne dyrearter i området.
Samlet set vil der med en fortsat pleje af arealerne kunne opnås et sammenhængende naturområde på ca. 75,2 ha. 

Vådområdet reducerer udledning af kvælstof og CO2

Vådområdeprojektet vil kunne medføre en reduktion i kvælstoftilførslen til Hjarbæk Fjord på ca. 8,5 tons N pr. år for hele projektområdet, hvilket svarer til en reduktion på ca. 113 kg N/ha/år.
Projektet vil også have en positiv klimaeffekt, idet vådlægning af de vandløbsnære arealer vil reducere udledningen af CO2 med 135 tons pr. år.

Processen i vådområdeprojektet

Forundersøgelsen for vådområdet

Forundersøgelsen består af to forundersøgelser:

  • En teknisk forundersøgelse, der skal klarlægge de tekniske muligheder for at gennemføre et projekt. 
  • En ejendomsmæssig forundersøgelse, skal klarlægge lodsejernes holdning til projektet.

Rådgiverfirmaet ATKINS har udarbejdet den tekniske forundersøgelse i samarbejde med Viborg Kommune. 
Viborg Kommune har lavet den ejendomsmæssige forundersøgelse, hvor hver enkelt lodsejer er spurgt om holdning til projektet og ønsker til deres matrikler.

Etablering af projektet

I efteråret 2020 vil Viborg Kommune søge Staten om midler til realisering af projektet.
Hvis Viborg Kommune får tilsagn om tilskud fra Staten, vil de berørte lodsejere blive indkaldt til et møde, hvor der vil blive orienteret om det videre forløb.
Det første skridt i etablering af vådområdet er en jordfordeling. Jordfordeling i området varetages af Landbrugsstyrelsen og tager gennemsnitligt et år at gennemføre.
Herefter starter selve detailprojekteringen af vådområdet.

Frivillighed  

Projektet er baseret på frivillighed. Projektet gennemføres derfor kun, hvis der kan laves aftaler med de enkelte lodsejere om erstatning eller jordfordeling.
Forundersøgelsen fra 2019-20 viser, at der - under visse forudsætninger og forbehold - er en positiv holdning blandt hovedparten af lodsejere til gennemførelse af projektet.

Læs mere her:

Om vådområdeindsatsen generelt, Seges hjemmeside

Om vådområdeordningen, Miljøstyrelsens hjemmeside 

Om landbrug og udvikling af Landdistrikter, EU's hjemmeside  

Projektet er støttet af:

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 10.06.2020