Hjermind Sø

Projektet er opgivet

Seneste nyt

Vådområdeprojekt Hjermind Sø er opgivet sidst i 2017. Berørte lodsejere er orienteret.

Begrundelsen er, at Landbrugsstyrelsen (det tidligere NaturErhvervstyrelsen) har opgivet at gennemføre en jordfordeling, hvilket er en forudsætning for at kunne realisere projektet. Samtidig har lodsejeropbakningen til projektet været vigende. På den baggrund opgives projektet, så de midler staten har bevilget kan bruges på andre vådområdeprojekter.

Baggrund

Viborg Kommune undersøger mulighederne for at etablere et vådområde, der genskaber Hjermind Sø nord for Bjerringbro.

Den indledende del af realiseringsprocessen foregår ved at NaturErhvervstyrelsen i 2016 om der kan udføres en jordfordeling i området.

Oversigtskort Hjermind Sø.

Orbicon har i august 2014 færdiggjort en forundersøgelse vedr. de tekniske muligheder for at etablere vådområdet. Rapport med bilag - alle i pdf - kan ses nedenunder. Rapporten er revideret i november 2014 - søen uddybes for at sikre et permanent vandspejl i søen.

Viborg Kommune har gennemført en ejendomsmæssige forundersøgelse, der bl.a. har klarlagt lodsejernes holdning til gennemførelse af projektet.

Lodsejermøde:

Den 22. april 2014 blev der afholdt et møde for lodsejerne, hvor der blev orienteret om mulighederne for at etablere et vådområde ved genskabelse af Hjermind Sø.

Slides og bilag til mødet kan ses her:

 

Logo Landdistriktsprogrammet

Sidst opdateret: 19.03.2019