Gørup Enge

Realisering af vådområde

Viborg Kommune har den 7. december 2016 fået tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen om tilskud til realisering af vådområdet Gørup Enge. Vådområdet er hovedsagelig beliggende i Viborg Kommune, men en mindre del er beliggende i Vesthimmerlands Kommune. Viborg Kommune er projektansvarlig for det samlede projekt.

Der blev afholdt opstartsmøde i Gedstedhallen den 26. april 2016 med deltagelse af de involverede lodsejere. Der blev på mødet bl.a. nedsat et lodsejerudvalg.

Den endelige afgrænsning af området er endnu ikke fastlagt, men det er klart, at området tæt ved sommerhusene må udgå af projektet. Modsat er der udtrykt ønske om at få arealer nord for Holmmarksbækken med i vådområdet.

I juni 2016 har der været afholdt en indledende ”ønskerunde” hvor lodsejerne blev indkaldt til korte møder vedr. deres ønsker og muligheder i forhold til vådområdeprojektet.

17. maj 2016 blev der afholdt vurderingsforretning i vådområdet for at vurdere prisen på de enkelte marker.

Siden er NaturErhvervstyrelsen gået i gang med at gennemføre en jordfordeling i området, og Viborg Kommune vil i løbet af efteråret gå i gang med at forhandle lodsejeraftaler med de lodsejere der ønsker at beholde deres jord i projektområdet.

Forundersøgelser

Der er tidligere gennemført en teknisk forundersøgelse TFU, hvor det er undersøgt hvordan et konkret vådområdeprojekt kan etableres.

Den tekniske forundersøgelse er suppleret med en fosforundersøgelse, hvor det er undersøgt, om et eventuelt vådområde vil belaste Lovns Bredning med Fosfor.

Endelig er der gennemført en Ejendomsmæssig forundersøgelse for at afklare lodsejernes holdning til projektet.

Herunder er der en række links til de meddelte tilsagn samt uddrag af forundersøgelsesmaterialet.

Tilsagn om tilskud

Teknisk forundersøgelsesrapport

Supplerende fosforundersøgelse

Natura2000 vurdering

Diverse kort

EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram deltager i finansieringen af projektet. Der er givet tilsagn om medfinansiering til såvel forundersøgelser som realisering.

 

Sidst opdateret: 05.02.2019