Fiskbæk Å

Luftfoto fra 1. juni 2017

Vådområdeprojektet er afsluttet og indviet

Vådområdeprojektet er nu afsluttet, og det blev indviet søndag den 20. august 2017, hvor alle var velkomne - se invitationen.

Se fotos fra indvielsen i den grå boks. Se flere fotos fra indvielsen i Viborg Stifts Folkeblads artikel (eksternt link).

Se her den nye informationstavle, der er opstillet ved P-pladsen ved Vesbæk Bro.

Se det færdige vådområde fra oven i ”Dronevideo 4” fra 1. juni 2017, og se "Dronevideo 3" optaget under anlægsarbejdet. 

"Dronevideo 1" og "Dronevideo 2" viser, hvordan ådalen så ud i 2016, hvor der var meget høj vandstand i Hjarbæk Fjord og dermed i Fiskbæk Å.

Se mere om baggrunden og processen for projektet under billedet herunder. 

Ådalen omkring Fiskbæk omdannes i efteråret til et nyt vådområde. Dette billede er taget i februar 2016, hvor vandstanden i Hjarbæk fjord var meget højt, og medførte oversvømmelse af ådalen
Luftfoto fra 2016 - sammenlign åens retlinede forløb gengang med luftfotoet øverst med åens nye snoede forløb fra 2017

Baggrund og proces

Forundersøgelser

Den 1. september 2010 vedtog Byrådet at igangsætte forundersøgelse vedr. etablering af vådområdeprojekter i Limfjordsoplandet, herunder et vådområdeprojekt ved Fiskbæk Å.

Efterfølgende søgte og fik Viborg Kommune tilskud fra NaturErhvervstyrelsen til gennemførelse af forundersøgelsen.

Forundersøgelsen inkl. supplerende undersøgelser af projektets udvaskning af fosfor var færdig i efteråret 2014 - se dokumenterne i den grå boks.

Realiseringsansøgning

Den 27. februar 2013 vedtog Byrådet at indsende ansøgning om realisering af vådområdeprojektet. Realiseringsansøgningen blev indsendt den 19. marts 2013.

Den 16. december 2014 meddelte NaturErhvervstyrelsen tilsagn om tilskud til realisering af vådområdeprojekt Fiskbæk.

I foråret 2015 igangsatte NaturErhvervstyrelsen arbejdet med jordfordeling. Jordfordelingen blev afsluttet i november 2015. I februar 2016 var alle lodsejeraftaler om fastholdelse indgået.

Forår og sommer 2016 blev der udarbejdet et detailprojekt. Se dette oversigtskort over projekterede indsatser.

Samtidig blev der søgt og meddelt de nødvendige myndighedstilladelser til projektet.

Anlægsfasen

Anlægsfasen blev igangsat september 2016. Anlægsarbejdet blev afsluttet i forsommeren 2017.

Fakta og økonomi

Vådområdeprojektet er på i alt 160 ha. Der er beregnet en kvælstoftilbageholdelse på 13.600 kg N/år. I alt 47 lodsejere har været involveret i projektet.

Det samlede budget for konsulentudgifter, forundersøgelser, jordfordeling og erstatninger udgør omkring 15 mio. kr.

EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram har deltaget i finansieringen af projektet. Der blev givet tilsagn om medfinansiering til såvel forundersøgelser som realisering.

Link til EU-kommissionens hjemmeside om udvikling af landdistrikter.

Sidst opdateret: 05.02.2019