Vådområder

Vådområdeprojekt Skals Å

Vådområdeprojekter i Viborg Kommune

Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening indgik i 2009 en aftale om etablering af op til 13.000 ha vådområder.

Formålet er at reducere udvaskningen af kvælstof og fosfor til sårbare fjorde, kyster og søer, da store mængder af disse næringsstoffer skaber iltsvind og skader vandmiljø, dyr og planter.

Etableringen af vådområderne foregår i tæt samarbejde mellem stat, kommuner og lodsejere.

På Miljøstyrelsens hjemmeside ligger generel information om indsatsen med vandplaner og vådområder.

Viborg Kommune er involveret i vådområdeprojekter i to vandoplande. Det er oplandet til Limfjorden og oplandet til Randers Fjord.

Oplandet til Limfjorden:

Oplandet til Randers Fjord:

Statslige vådområdeprojekter:

Staten har besluttet at supplere den kommunale vådområdeindsats - se mere på Statslig vådområdeindsats - Naturstyrelsen.

I Viborg Kommune har Naturstyrelsen færdiggjort to vådområdeprojekter:

Kontaktperson vedr. vådområdeprojekter:

Viborg Kommunes kontaktperson er Keld Schrøder-Thomsen, som kan kontaktes på tlf. 87 87 55 58, email kes@viborg.dk.

EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram deltager i finansieringen af projekterne.

logo

 

Link til EU-kommissionens hjemmeside om udvikling af landdistrikter.

Sidst opdateret: 20.05.2019