Tangeværket - fortsat drift

Tangeværket Gudenaacentralen

På disse sider kan du holde dig orientere om forløbet i processen samt Viborg Kommunes sagsbehandling om tilladelse til fortsat drift af Tangeværket

Formålet med disse sider er at skabe åbenhed om kommunens sagsbehandling og dermed holde offentligheden orienteret om forløbet i processen samt Viborg Kommunes sagsbehandling i sagen.

På siderne kan du i de grå bokse hente/downloade de seneste dokumenter i sagen, Klima- og Miljøudvalgets dagsordener, korrespondence med Naturstyrelsen, referater fra møder med Gudenaacentralen samt alle ind- og udgående dokumenter i sagen.

Baggrund for sagen

Tangeværket har hidtil været drevet på baggrund af en koncession meddelt efter Tangeloven.

I 2013 besluttede folketinget at ophæve Koncessionsloven og derved det grundlag, som Tangeværket har været reguleret efter. Tangeværket skal nu reguleres efter gældende miljølovgivning, hvor Viborg Kommune er myndighed.

Gudenaacentralen har ansøgt om tilladelse (pdf - 21,4 MB) til fortsat drift efter Koncessionslovens ophævelse.

Denne sag omhandler kun de tilladelser, der skal meddeles Tangeværket for, at det kan fortsætte driften. Sagen vedrører ikke Tange Sø og en eventuel faunapassage ved søen.

Status og senest nyt i sagen

Viborg Kommune meddelte den 5. februar 2015 tilladelse til vandindvinding til fortsat drift. Afgørelsen blev påklaget af 5 organisationer og en kommune. Klagerne blev den 19. marts 2015 sendt til klagenævnet.

Inden tilladelsen blev meddelt havde kommunen en dialog med Miljøstyrelsen (daværende Naturstyrelsen) for at afklare forhold vedrørende inhabilitet, VVM-screening og myndighedsansvar for at sikre en korrekt og omhyggelig sagsbehandling. Kommunens korrespondance med Naturstyrelsen kan ses i den grå downloadboks.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 21. februar 2019 truffet afgørelse i klagesagen. Sagen er hjemvist til fornyet behandling primært på grund af manglende habitatvurdering i forhold til habitatbekendtgørelsens regler.

Følg med i sagen

Du kan bruge denne genvej til siderne: viborg.dk/tangevaerket.

Du kan også tilmelde dig opdateringsmail - sæt flueben ved ”Natur, miljø og affald” under 'BORGER' – så du får direkte besked, når der lægges noget nyt på disse sider.

Relevante links - se den grå linkboks.

Sidst opdateret: 20.03.2019