Rødding Sø

Beliggenhed
Rødding Sø ligger umiddelbart vest for Rødding. Det er en forholdsvis ny sø, som blev genskabt i 2004, og som er kommunalt og privat ejet. Søens opland består af intensivt dyrkede landbrugsarealer. Rødding Sø modtager vand fra oplandet.
Søens afløb, Nørremølle Å udmunder i Loldrup Sø, som løber videre i Viborg-søerne, og er således en del af Gudenåens afstrømningsområde.

1. Kort

Rødding Sø

2. Historie 
Dalen med Rødding Sø er dannet under sidste istid, for ca. 15.000 år siden. Søen ligger i en tunneldal, der går fra Mariager Fjord til gletcherporten ved isens hovedopholdslinie ved Hald Sø.
Søen havde før genskabelsen i 2004 været afvandet siden 1870-erne.

Det nu nedlagte Viborg Amt og den tidligere Tjele Kommune udgav i 2006 en vandretursfolder for området. Se folderen 'Rundt om Rødding Sø' her (pdf - 605 KB).

3. Målsætning og tilstand 
Rødding Sø er en nyligt genskabt sø og har fået basismålsætningen (B) i Viborg Amts Regionplan, og den er nu ophøjet til Landsplansdirektiv. 

I maj 2005 blev der udsat geddeyngel i søen for at holde bestanden af skidtfisk nede. Dominansen af rovfisk giver søen en god tilstand. Man kan således se til bunden de fleste steder i søen. Søen overholder dog ikke målsætningen, idet fosforkoncentrationerne er for høje.

Søen er genskabt for at begrænse udledningen af næringsstoffer til Viborg-søerne og Gudenåsystemet og dermed til Kattegat. Det er beregnet, at søen kan tilbageholde ca. 250 kg kvælstof pr. hektar, dvs ca. 9 tons pr. år. og ca. 55 kg fosfor pr år.
 
4. Sejlads 
Sejladsforholdene er ikke endeligt fastlagt for søen, men det forventes, at der tillades sejlads uden for fuglenes yngletid.

5. Badning
Der kan bades i Rødding Sø - se mere om badestedet og badevandskvaliteten her.

 

Sidst opdateret: 01.06.2018