Vintmølle Sø

Beliggenhed
Vintmølle Sø ligger umiddelbart syd for Viborg. Søen og de nærmeste omgivelser er privatejet og ejes af én lodsejer.

Søens areal er 20 hektar. Oplandet består af både bebyggede områder, skov og landbrugsarealer. De bebyggede arealer findes henholdsvis nord og sydvest for søen, mens de dyrkede arealer findes helt tæt på søen.

Det eneste egentlige tilløb til Vintmølle Sø er Koldbækken. Afløbet fra søen sker via en mølledam over en gammel vandmølle. Afløbsvandet fra Vintmølle Sø løber til Vedsø. 

1. Kort

Vintmølle Sø

2. Historie 
Vintmølle Sø er dannet under sidste istid, for ca. 15.000 år siden. Søen ligger i den samme tunneldal som Rødding Sø, Loldrup Sø og Viborg-søerne. Tunneldalen går fra Mariager Fjord til gletcherporten ved isens hovedopholdslinje ved Hald Sø. 
 
3. Målsætning og tilstand 
I statens vandområdeplaner 2015-2021 er søens målsætning "God økologisk og kemisk tilstand" - det vil sige en tilstand som giver gode levevilkår for områdets dyre- og planteliv.

Statens undersøger regelmæssigt søens tilstand ved at udtage vandprøver og undersøge fiskebestanden og vandplanternes udbredelse. Målopfyldelse vurderes ud fra en række såkaldte kvalitetselementer, herunder bl.a. indholdet af plankton i vandet.

Målsætningen for søen er ikke opfyldt. Søens tilstand er "Ringe økologisk tilstand".

For yderligere information henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplanerne.
 
4. Sejlads 
Der er sejladsforbud hele året.

Sidst opdateret: 09.08.2019