Viborg Søndersø

Beliggenhed

Viborg Søndersø er den sydligste af Viborg-søerne, der ligger midt i Viborg by. Søen ejes af Viborg Kommune.

Oplandet består hovedsageligt af landbrugsarealer, cirka 60%, mens cirka 27% af oplandet udgøres af bymæssig bebyggelse. Omkring Søndersø findes der sønær bymæssig bebyggelse langs søens vestligste bred.

Viborg Søndersø modtager vand fra Nørresø via underføringen ved Randersvej. Vandet løber fra Søndersø via Søndermølle Å til Nørreåen og herfra videre til Gudenåen.

1. Kort

Søndersø

Her kan du hente dybdekortet for Søndersø

2. Historie 
Viborg-søerne er dannet under sidste istid, for ca. 15.000 år siden. Søerne ligger i en tunneldal, der går fra Mariager fjord til gletcherporten ved isens hovedopholdslinie ved Hald Sø.

De første tegn på tættere bebyggelse som forstadie til Viborg by stammer fra år 800. Søerne var på det tidspunkt delt af et vadested, der lå lidt syd for den nuværende Randersvej. I 1313 blev vandstanden hævet ca. 2 meter, så søerne blev til én stor sø. Hævningen af vandstanden blev foretaget på initiativ af Kong Erik Menved og Viborg-bispen.
Kongen ønskede en stabil vandstand i voldgraven ved det nyopførte borganlæg, nu kaldet Borgvold. Også bispen var interesseret i at hæve vandstanden, idet kirken drev en vandmølle ved udløbet fra Søndersø. Ved hævning af vandstanden kunne møllen få en betydelig større kapacitet. Den store sø blev først endelig delt i to søer igen, da den nye Randersvej fik sit nuværende forløb hen over dæmningen i 1850-erne.

3. Målsætning og tilstand 
I statens vandområdeplaner 2015-2021 er søens målsætning "God økologisk og kemisk tilstand" - det vil sige en tilstand som giver gode levevilkår for områdets dyre- og planteliv.

Staten undersøger regelmæssigt søens tilstand ved at udtage vandprøver, undersøge fiskebestanden, vandplanternes udbredelse m.v. Målopfyldelse vurderes ud fra undersøgelsesresultaterne for en række såkaldte kvalitetselementer, herunder bl.a. indholdet af klorofyl i vandet.

Ifølge vandområdeplanerne er målsætningen for søen ikke opfyldt. Søens tilstand er "Ringe økologisk tilstand".

For yderligere information henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplanerne.

Du kan læse rapporten 'Miljøtilstand og udvikling i Viborgsøerne 1985-2005' her (pdf - 1,3 MB).

Viborg Amt undersøgte i august 2006, hvilke undervandsplanter der gror i Viborg Søndersø. Du kan læse om resultaterne i rapporten 'Vegetationen i Viborg Søndersø 2006' (pdf - 6,7 MB) 
 
4. Sejlads 
Der må sejles på søen hele året og døgnet rundt.

Udlejning af bådepladser på Viborg-søerne.

5. Badning
Der kan bades i Viborg Søndersø - se mere om badesteder og badevandskvaliteten her.  

Sidst opdateret: 09.08.2019