Vedsø

Beliggenhed
Vedsø ligger syd for Viborg midt imellem Viborg Søndersø og Hald Sø. Søen er privatejet.

Søens opland består hovedsageligt af dyrkede landbrugsarealer samt skove, søer og områder med bymæssig bebyggelse. Arealerne, der ligger ned til søen, består af skov og eng.

Vedsø modtager vand fra Hald Sø via Nonmølle Å. Søen modtager desuden vand fra Vintmølle Sø. Afløbsvandet fra Vedsø strømmer via Rindsholm Å til Nørreåen. Denne løber til Gudenåen, der udmunder i Randers Fjord.

1. Kort

Vedsø

Her kan du hente dybdekortet for Vedsø

2. Historie 
Vedsø ligger i resterne at en gammel tunneldal, der, under sidste istid for ca. 15.000 år siden, havde sit udspring ved Mariager Fjord. Tunneldalen løber sammen med en nordligere tunneldal omkring Viborg, hvorfra smeltevandsstrømme er fortsat til Hald Sø området. Herfra er vandet fosset videre ud over Karup Hedeslette.  

3. Målsætning og tilstand 
I statens vandområdeplaner 2015-2021 er søens målsætning "God økologisk og kemisk tilstand" - det vil sige en tilstand som giver gode levevilkår for områdets dyre- og planteliv.

Statens undersøger regelmæssigt søens tilstand ved at udtage vandprøver og undersøge fiskebestanden og vandplanternes udbredelse. Målopfyldelse vurderes ud fra en række såkaldte kvalitetselementer, herunder bl.a. indholdet af klorofyl i vandet.

Ifølge vandområdeplanerne er målsætningen for søen ikke opfyldt. Søens tilstand er "Dårlig økologisk tilstand".

For yderligere information henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplanerne.

4. Sejlads 
For almenheden må der sejles på søen i perioden 15. juni til 1. oktober, fra kl. 07.00 til en time før solnedgang. Lodsejere må færdes på deres stykke af søen hele året jf. nærhedsprincippet. 

5. Badning
Der kan bades i Vedsø - se mere om badesteder og badevandskvaliteten her.

Sidst opdateret: 09.08.2019