Tjele Langsø

Beliggenhed
Tjele Langsø ligger mellem Viborg og Hobro i tilknytning til Tjele Gods. Søen er privatejet.

Oplandet består hovedsageligt af intensivt dyrkede landbrugsarealer og, i mindre omfang, skove og søer. De tættest beliggende arealer består af skov, eng og græsningsarealer for kreaturer. Den største del af Tjele Langsø omkranses af ellekrat.

Tjele Langsø modtager hovedsageligt vand fra to tilløb, Tjele Å og Engdal Bæk. Afløbet, Vorning Å løber til Skals Å og videre i Hjarbæk Fjord.

1. Kort

Tjele Langsø

Her kan du hente dybdekortet for Tjele Langsø

2. Historie 
Tjele Langsø ligger i resterne af en langstrakt tunneldal, der havde sit udspring omkring Mariager Fjord. Tunneldalen løber sammen med en nordligere tunneldal omkring Viborg, hvorfra smeltevandsstrømme er fortsat til Hald Sø området. Herfra er vandet fosset videre ud over Karup Hedeslette.

3. Målsætning og tilstand 
I statens vandområdeplaner 2015-2021 er søens målsætning "God økologisk og kemisk tilstand" - det vil sige en tilstand som giver gode levevilkår for områdets dyre- og planteliv.

Statens undersøger regelmæssigt søens tilstand ved at udtage vandprøver og undersøge fiskebestanden og vandplanternes udbredelse. Målopfyldelse vurderes ud fra en række såkaldte kvalitetselementer, herunder bl.a. indholdet af klorofyl i vandet.

Ifølge vandområdeplanerne er målsætningen for søen ikke opfyldt. Søens tilstand er "Ringe økologisk tilstand".

For yderligere information henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplanerne.

Søen er kernen i EU-habitatområde H33 Tjele Langsø og Vinge Møllebæk og EU-fuglebeskyttelsesområde F16 Tjele Langsø. 

4. Sejlads 
Der må sejles på søen i perioden 15. juni til 1. oktober, fra kl. 07.00 til en time før solnedgang.

5. Badning
Der kan bades i Tjele Langsø - se mere om badesteder og badevandskvaliteten her.

Sidst opdateret: 09.08.2019