Tange Sø

Beliggenhed
Tange Sø ligger i den sydøstlige del af Viborg Kommune på grænsen til Silkeborg Kommune. Den er Danmarks største kunstige sø. Søen ejes af Tangeværket.
Søen har et opland på 1.790 km2, der hovedsageligt består af landbrugsarealer. Tange Sø modtager vand fra Gudenåen, Borre Å og Tange Å. Afløbet fra Tange Sø findes ved Tangeværket, hvorfra Gudenåen løber videre til udmundingen i Randers Fjord. 

1. Kort

Tange Sø

2. Historie 
Gudenåen er opstået som en kæmpe smeltevandflod i slutningen af istiden for 15.000 år siden. Åens vand har gennem århundreder været udnyttet som trækkraft. Munkene udnyttede allerede åens vand i Klostermølle ved Mossø for 400 år siden.
I 1918 blev der udarbejdet et storstilet projekt til udnyttelse af vandkraften i Gudenåen. Efter 2½ års anlægsarbejde kunne Tangeværket indvies den 8. januar 1921. Bag Tangeværket var der da dannet en 13 km lang sø, Tange Sø, med et samlet areal på 540 hektar - Danmarks største kunstige sø.

3. Målsætning og tilstand  
I statens vandområdeplaner 2015-2021 er søens målsætning "God økologisk og kemisk tilstand" - det vil sige en tilstand som giver gode levevilkår for områdets dyre- og planteliv.

Statens undersøger regelmæssigt søens tilstand ved at udtage vandprøver og undersøge fiskebestanden og vandplanternes udbredelse. Målopfyldelse vurderes ud fra en række såkaldte kvalitetselementer, herunder bl.a. indholdet af klorofyl i vandet.

Ifølge vandområdeplanerne er målsætningen for søen opfyldt. Søens tilstand er "God økologisk tilstand".

For yderligere information henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplanerne.

4. Sejlads 
Der må sejles på søen hele året og døgnet rundt.

5. Badning
Der kan bades i Tange Sø - se mere om badesteder og badevandskvaliteten her.

Sidst opdateret: 01.06.2018