Stensig Sø

Beliggenhed
Stensig Sø ligger umiddelbart nordvest for Viborg by. Søen er privatejet. Oplandet til Stensig Sø består hovedsageligt af dyrkede landbrugsarealer. De nærmeste arealer omkring søen består primært af eng og skov. Der findes hverken til- eller afløb til Stensig Sø.

1. Kort

Stensig Sø

2. Historie 
Kommunen er ikke umiddelbart i besiddelse af historisk materiale om Stensig Sø.

3. Målsætning og tilstand 
Stensig Sø er nu ophøjet til Landsplansdirektiv basis-målsætningen (B) i Viborg Amts Regionplan. Det betyder, at søen skal have et alsidigt dyre- og planteliv, der kun tillades svag påvirkning af menneskelige aktiviteter. Søen er senest blevet undersøgt i 1997. Målsætningen er foreløbig ikke vurderet til at være opfyldt.  

  
4. Sejlads 
Der er sejladsforbud hele året.

Sidst opdateret: 21.12.2017