Rødsø

Beliggenhed
Rødsø ligger nordøst for Viborg. Søen er privatejet.

Søens opland består primært af landbrugsarealer samt mindre arealer med skov og eng. Arealerne, som ligger umiddelbart ned til søen, består hovedsageligt af rørskov og skov.

Rødsø modtager vand fra Skovkærbækken samt et mindre tilløb, der efter passage af søen løber videre via Rødå til Skals Å. Herfra løber vandet videre til Hjarbæk Fjord og derfra til Limfjorden. 

1. Kort

Rødsø
 
2. Historie 
Rødsø er formodentlig dannet under sidste istid, for ca. 15.000 år siden. Søen ligger i en tunneldal, der går fra Mariager Fjord til gletcherporten ved isens hovedopholdslinie ved Hald Sø. 
 
3. Målsætning og tilstand 
I statens vandområdeplaner 2015-2021 er søens målsætning "God økologisk og kemisk tilstand" - det vil sige en tilstand som giver gode levevilkår for områdets dyre- og planteliv.

Statens undersøger regelmæssigt søens tilstand ved at udtage vandprøver og undersøge fiskebestanden og vandplanternes udbredelse. Målopfyldelse vurderes ud fra en række såkaldte kvalitetselementer, herunder bl.a. indholdet af klorofyl i vandet.

Ifølge vandområdeplanerne er målsætningen for søen ikke opfyldt. Søens tilstand er "Dårlig økologisk tilstand".

For yderligere information henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplanerne.

Søen indgår i det store EU-habitatområde H30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk.

4. Sejlads 
Sejlads anbefales ikke. 

5. Rapport om Rødsø
For at få belyst mulighederne for at forbedre tilstanden i Rødsø, har Viborg Kommune fået konsulentfirmaet Rambøll A/S til at udarbejde en forundersøgelse der beskriver tilstand og forbedringsmuligheder for Rødsø.

Forundersøgelsen er lavet i 2015. Rapporten kan læses her.

Sidst opdateret: 21.12.2017