Restaurering af Birkesø

Anlægsarbejdet blev udført i september - oktober 2016.

Baggrund

Viborg Kommune har besluttet, at igangsætte en restaurering af Birkesø. Baggrunden er, at Birkesø er under tilgroning med tagrør, og på de nære bredarealer er der efterhånden en tæt bevoksning af pilebuske, træer m.v. 

Birkesø var tidligere en næringsfattig hedesø – en såkaldt lobeliesø, hvilket er en sø med vand der så klart, at der kan vokse planter på bunden. Dette giver grundlag for et helt særligt plantesamfund omfattende bl.a. tvepibet lobelie, der har givet navn til søtypen, samt strandbo og brasenføde. Der findes endnu rester af strandbo i Birkesø. I dag er søen ikke klarvandet.

Formål

Formålet med restaureringsprojektet er at forebygge yderligere tilgroning af bredzonen og genskabe den naturlige mineralbund på de brednære arealer, så væksten af den oprindelige grundskudsvegetation fremmes. Samtidigt fjernes en del af de næringsstoffer der er i søen. Landskabet og naturen rundt om søen bliver mere åbent og naturligt for området. På sigt vil søen blive mere klarvandet.

Tilgroningen har negative konsekvenser i forhold til de nævnte planter, der er typisk for lobeliesøer. Dels er ”pladsen” optaget, og dels fremmer rørsumpen ophobning af slam.

Denne situation betyder, at selvom man skaber rent vand i søen, vil søen ikke af sig selv blive genskabt som lobeliesø.

En forudsætning for at søen kan genskabes som den klarvandede lobeliesø den tidligere var, kræver derfor en fysisk restaurering af søens bredzone.

Tiltag i og umiddelbart omkring søen

Oversigtskort Birkesø
Oversigtskort Birkesø - se kortet i stor størrelse her.

Rydninger på land og i bredzonen:

Træer og buske rundt om søen fjernes mellem søen og de eksisterende stier, så søen genskabes som en fritliggende og lysåben sø. Fjernelsen sker ved optagning med rod af de små og mellemstore træer og fældning/rodfræsning af de store træer.

Oprensning af rørsumpen:

Rørsumpen fra søbredden og 10-15 m ud oprenses med gravemaskine og specialskovl/grab. Der afgraves generelt til mineralbunden under rodniveau, for at hindre genvækst af tagrør mm.

Plantedele og rødder optages og henlægges til første afvanding på søbredden bag en sedimentspærre i form af f.eks. bigballer.

Oprensning af sediment udenfor rørsumpen:

Den brednære bundzone uden plantevækst oprenses efter behov. Typisk er sedimentlaget lille og aktiviteterne består mest af tilpasninger og afretning af bredden, så der bliver en jævn overgang mellem sø/land. Der anvendes flydespærre for at forhindre at sedimentet spredes i søen uden for graveområderne. Sedimentet henlægges til første afvanding sammen med plantedele og rødder.

Håndtering af sediment og plantematerialer:

Opgravet og delvist afvandet sediment og planterester mv. opsamles og køres til udlægsarealer sydvest for søen. Noget af materialet nedpløjes og noget opbevares overdækket mile for senere at kunne spredes på landbrugsarealer.

Efterbehandling af bredzonen.

Brinken trækkes ud til jævnt skrånende flader (anlæg 1:3 – 1:5), så der bliver en bred overgang mellem land og vand, og hvor plantetyperne strandbo og lobelie kan gro. Kombineret med fældningerne af vegetationen reduceres dels bladhenfaldet til søen, dels øges vindpåvirkningen, som er vigtig for at søens bølgevirkning kan være med til reducere tilgroningen.

De forskellige arbejder ved søen kan også ses på dette kort.

Anlægsarbejdet

Anlægsarbejdet blev udført i september - oktober 2016.

Nogen tid efter arbejdets udførelse vil omgivelserne omkring søen bære præg af gravearbejdet, men der går ikke lang tid inden sporene fra anlægsarbejdet er slettet og søen ser pæn ud igen.

 

 

 

 

Sidst opdateret: 20.11.2018