Loldrup Sø

Beliggenhed  
Loldrup Sø ligger umiddelbart opstrøms Viborg Nørresø. Søen er privatejet.

Søens opland består af dyrkede landbrugsarealer. De tættest beliggende arealer er eng eller græsmarker, der afgræsses af kreaturer eller får.

Loldrup Sø modtager vand fra henholdsvis Nørremølle Å og Stigsbæk. Afløbet Nørremølle Å udmunder i Viborg Nørresø, og er således en del af Gudenåens afstrømningsområde. 

1. Kort

Loldrup Sø
 
Her kan du hente dybdekortet for Loldrup Sø

2. Historie 
Loldrup Sø er dannet under sidste istid for ca. 15.000 år siden. Søen ligger i en tunneldal, der går fra Mariager Fjord til gletcherporten ved isens hovedopholdslinie ved Hald Sø. 
 
3. Målsætning og tilstand 
Loldrup Sø har  basis-målsætningen (B) i Viborg Amts Regionplan, hvilket betyder, at søen skal have et alsidigt dyre- og planteliv, der kun tillades svag påvirkning af menneskelige aktiviteter. Søens miljøtilstand blev senest undersøgt i 2005, og ved dette tilsyn opfyldte søen ikke målsætningen.

4. Sejlads 
Der er sejladsforbud hele året.
 
 
 

Sidst opdateret: 21.12.2017