Hale Sø

Beliggenhed   
Halesø er en mindre sø, der ligger umiddelbart nord for landevejen mellem Roum og Fristrup. Arealerne, der grænser ned til søen, er privatejet, men selve søen ejes af Viborg Kommune.

Søens opland er lille og består af intensivt dyrkede landbrugsarealer. I de omkringliggende arealer er der mindre områder med eng og mose.

Tidligere rummede søen en meget veludviklet undervandsvegetation, men denne er i dag stort set forsvundet på grund af forurening. Der er hverken til- eller afløb fra søen.  
 
1. kort
 
Hale Sø

2. Historie 
Kommunen er ikke umiddelbart i besiddelse af historisk materiale om søen, der formodentlig er opstået som et dødishul. 
 
3. Målsætning og tilstand 
Halesø har skærpet målsætning (A)i Viborg Amts Regionplan. Der betyder, at søens dyre- og planteliv ikke må være påvirket af menneskelige aktiviteter. Søen blev senest undersøgt i 2002, og ved dette tilsyn opfyldte søen ikke målsætningen. 
 
4. Sejlads 
Der er sejladsforbud hele året.

Sidst opdateret: 21.12.2017