Hald Sø

Beliggenhed  
Hald Sø hører til blandt landets største og dybeste søer. Søen ligger umiddelbart sydvest for Viborg. Hald Sø og store dele af de omkringliggende jorder er statsejet.

Søens opland består af landbrugsjord, eng, skov og hede samt mindre områder med bymæssig bebyggelse. De omkringliggende arealer består hovedsagelig af løvskov.

Hald Sø modtager vand fra en række mindre vandløb og kildebække, der alle har stor biologisk betydning. Afløbet, Non Mølle Å ledes til Vedsø, som afstrømmer videre til Nørreåen. Denne løber til Gudenåen, der udmunder i Randers Fjord. 

1.kort

Hald Sø

Her kan du hente dybdekortet for Hald Sø

2. Historie 
Området omkring Hald Sø var stedet, hvor gletsjerstrømmene fra Norge og Østersøegnene mødtes under sidste istid. Her lå den største af de gletsjerporte, hvorfra smeltevand, grus og sand fossede ud og formede det flade Vestjylland.

Indtil omkring år 1700 var store dele af Hald-området dækket af skove. Allerede omkring år 1800 var mange af skovene imidlertid forsvundne på grund af rovdrift. På den udpinte jordbund indvandrede Hedelyngen, og arealerne blev til hede. Hald Egeskov og Inderø Skov overlevede imidlertid for Hald Hovedgård havde rettighederne her. Hald Egeskov blev drevet som en stævningsskov og græsningsskov for herregårdens heste. Skoven på Inderøen var indtil 1805 en vigtig oldenskov for herregårdens svin.

I løbet af 1900-tallet ophørte græsningen på flere af de store hedearealer. Resultatet var, at hederne begyndte at gro til især med eg. Andre arealer blev plantet til med hovedsagelig nåletræer.

Idag er Hald Sø-området fredet. Læs mere om det på Danmarks Naturfredningsforeningens oversigt over fredninger.  
 
3. Målsætning og tilstand  
I statens vandområdeplaner 2015-2021 er søens målsætning "God økologisk og kemisk tilstand" - det vil sige en tilstand som giver gode levevilkår for områdets dyre- og planteliv.

Staten undersøger regelmæssigt søens tilstand ved at udtage vandprøver, undersøge fiskebestanden, vandplanternes udbredelse m.v. Målopfyldelse vurderes ud fra undersøgelsesresultaterne for en række såkaldte kvalitetselementer, herunder bl.a. indholdet af klorofyl i vandet.

Ifølge vandområdeplanerne er målsætningen for søen ikke opfyldt. Søens tilstand er "Moderat økologisk tilstand".

For yderligere information henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplanerne.

Søen indgår samtidigt i EU-habitatområde H35 Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker.

Her kan du læse om søens tilstand og restaurering:
Rent vand i Hald Sø (2.7 MB) 
 
4. Sejlads 
Sejlads er kun tilladt med robåd. Både kan lejes hele året rundt, fx på Niels Bugges Kro.

5. Badning
Der kan bades i Hald Sø - se mere om badesteder og badevandskvaliteten her
 

Sidst opdateret: 09.08.2019