Hærup Sø

Beliggenhed  
Hærup Sø ligger ca. 3 km sydvest for Klejtrup. Søen er privatejet.

Oplandet består primært af dyrkede arealer, men der findes også mindre arealer med eng, hede og skov. Arealerne umiddelbart ned til søen består af græsarealer, væld og skov.

Hærup Sø modtager vand fra mindre diffuse kilder og to små tilløb. Afløbet fra søen løber til Skals Å og herfra til Hjarbæk Fjord. 
 
1. Kort

Hærup Sø

2. Historie 
Hærup Sø blev dannet under sidste istid for ca. 15.000 år siden. Søen ligger i en kort tunneldal, en sidegren til den langt større smeltevandsdal, hvori Skals Å løber. Af Biologen C.V. Otterstrøm er oplyst, at der i begyndelsen af dette århundrede fandtes en meget veludviklet bundvegetation i søen. 
 
3. Målsætning og tilstand 
I statens vandområdeplaner 2015-2021 er søens målsætning "God økologisk og kemisk tilstand" - det vil sige en tilstand som giver gode levevilkår for områdets dyre- og planteliv.

Statens undersøger regelmæssigt søens tilstand ved at udtage vandprøver og undersøge fiskebestanden og vandplanternes udbredelse. Målopfyldelse vurderes ud fra en række såkaldte kvalitetselementer, herunder bl.a. indholdet af klorofyl i vandet.

Ifølge vandområdeplanerne er målsætningen for søen ikke opfyldt. Søens tilstand er "Ringe økologisk tilstand".

For yderligere information henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplanerne.

Søen indgår i det store EU-habitatområde H30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk. 

4. Sejlads 
Sejlads anbefales ikke.
 
 
 

 

Sidst opdateret: 09.08.2019