Birkesø

Her kan du læse nærmere om restaureringen af Birkesø

Beliggenhed

Birkesø ligger i Dalgas Plantage. I umiddelbar nærhed af søen findes bla. et militært øvelsesterræn. Birkesø ejes af Viborg Kommune.

Oplandet består hovedsagelig af dyrkede arealer samt i mindre grad plantage.

Der findes hverken til- eller afløb fra Birkesø.

1. Kort

Birkesø 

Her kan du hente dybdekortet for Birke Sø

2. Historie 
Kommunen er ikke umiddelbart i besiddelse af historisk materiale om Birkesø.  
 
3. Målsætning og tilstand 
Birkesø er fra naturens side en ren og næringsfattig sø. I statens vandområdeplaner 2015-2021 er søens målsætning "God økologisk og kemisk tilstand" - det vil sige en tilstand som giver gode levevilkår for områdets dyre- og planteliv.

Statens undersøger regelmæssigt søens tilstand ved at udtage vandprøver og undersøge fiskebestanden og vandplanternes udbredelse. Målopfyldelse vurderes ud fra en række såkaldte kvalitetselementer, herunder bl.a. indholdet af klorofyl i vandet.

Ifølge vandområdeplanerne er målsætningen for søen ikke opfyldt. Søens tilstand er "Ringe økologisk tilstand".

For yderligere information henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplanerne.

Søen er en vigtig brik i EU-habitatområde H39: Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal og klassificeret som særligt beskyttet område i Viborg Amts Regionplan 2005. Området omkring søen anvendes af som udflugtsmål, og søen bruges til badning.

I søen findes der få populationer af undervandsplanterne Strandbo og den truede Sekshannet Bækarve. Der er imidlertid registreret en tilbagegang i udbredelsen af undervandsplanter og i antallet af arter. Der er tidligere også fundet både Tvepibet Lobelie og Sortgrøn Brasenføde i søen. Tilbagegangen er et resultat af søens forringede miljøtilstand. 
  
4. Sejlads 
Der er sejladsforbud hele året.

5. Badning
Der kan bades i Birke Sø - se mere om badesteder og badevandskvaliteten her.

Sidst opdateret: 20.08.2018