Regulativ for Viborg Søerne

På denne side kan du læse om de generelle regler for Viborg Søerne, samt regler for færdsel på og omkring søerne

Nærværende regulativ er udarbejdet i henhold til vandløbsloven - lov nr. 214 af 11. april 1949 med seneste ændringer i lov nr. 311 af 19. juni 1971 og lov nr. 304 af 8. juni 1978, Handelsministeriets bekendtgørelse nr. 430 af 24. august 1976 om særlige regler for sejllads m.v. samt politivedtægten for Viborg politikreds.

A. Vandløbets beskrivelse
Viborg-søerne bestående af Nørresø med et areal på ca. 122 ha og Søndersø med et areal på ca. 144 ha er optaget som offentligt kommune vandløb på strækningen fra Nørremølle å, kommunevandløb nr. 20, til udløbet i Søndermølle-Bruunshåb å, kommunevandløb nr. 1.

B. Vandløbets skikkelse
Nørresø skal have frit tilløb ved Nørremølle å, og Søndersø skal have frit afløb ved Søndermølle-Bruunshåb å, som anført i regulativerne for de respektive vandløb.

1. Broer
Over vandløbet fører følgende broer:
Bro fra hovedlandevej 416, Randersvej.
Mellem Nørresø og Søndersø ved søernes østside.
Vandslug 6,75 m.

2. Flodemål m.v.
Ved landvæsensnævnskendelse af 19. august 1964 fastsættes flodemåls-højden ved Sdr. Mølle Klædefabrik til kote 11,15 m D.N.N.. Flodemålet er angivet ved undersiden af messingbolt, der er anbragt 0,40 m under den nordlige betonkarm ved stemmeværket.
Ved landvæsenskommissionskendelse af 25. marts 1986 fastsættes minimumvandspejlskvoten til kote 10,95 D.N.N..
Når søerne er på minimumvandspejlskvoten, 10,95 D.N.N., skal stemmeværksejeren foranledige afstrømning fra disse ad den 25 x 25 cm store åbning i omløbskanalen ved stemmeværket for derved at tilvejebringe en fornøden vandføring i Søndermølle-Bruunshåb å.
Mininiumvandspejlskvoten er angivet ved oversiden af en messingbolt ved det eksisterende flodemålsmærke.
Som faste punkter er indnivelleret:
G.I. 75-01-9411 sti øst om Søndersø »Amtmandens Bro«.
N.V. fløjmur 500 m.v. for Søndermølle, 0,70 m over terræn kote 11,95 (bolt).

C. Søernes vedligeholdelse
De under A og B beskrevne søer vedligeholdes på forsvarlig måde. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, i hvilket omfang grødeafskæring og oprensning skal finde sted, dog skal frit tilløb og afløb sikres.

D. Administrative bestemmelser
1. Søerne administreres af Viborg kommunalbestyrelse, der fører tilsyn med disse.
2. Dersom de til søerne grænsende arealer benyttes til løsdrift, skal der af brugerne sættes forsvarligt hegn langs med og mindst 1 m fra søbredden. Dersom dette ikke sker inden for en af kommunalbestyrelsen fastsat frist, kan kommunalbestyrelsen foretage det fornødne arbejde på den forsømmeliges bekostning. Tvistigheder om hegnsforpligtelsens omfang kan inden den fastsatte frists udløb indbringes af bredejerne for vandløbsretten.
Vandingssteder skal udgraves uden for søernes profil og indhegnes, således at kreaturer ikke kan beskadige søbredden. Dyrkning, plantning, opfyldning, udgravning og opførelse af bygværker må ingensinde uden kommunalbestyrelsens tilladelse finde sted inden for en afstand af 8 m fra søernes øverste kant.

3. Bestemmelser vedrørende sejlads m.v.
Af hensyn til kontrollen med færdslen på søerne til forebyggelse af faresituationer og i øvrigt til sikring af god orden under og i forbindelse med sejlads vil følgende regler være at iagttage:

A. Almindelige regler:
a. Enhver vigemanøvre skal udføres klart og tydeligt og i god tid.
b. Maskindrevne fartøjer skal gå af vejen for fartøjer under roning eller sejl.
c. Sejlfartøjer skal gå af vejen for fartøjer under roning.
d. Et fartøj, der indhenter et andet fartøj, skal gå af vejen for det, der indhentes.
e. Maskindrevne fartøjer under 7 m i længde skal fra solnedgang til solopgang, hvis de ikke fører lys som omhandlet i regel 23, litra a, i de internationale søvejsregler, vise et hvidt lys, der er synligt hele horisonten rundt, samt hvis det er praktisk muligt føre sidelys. Andre fartøjer under 7 m i længde skal fra solnedgang til solopgang, hvis de ikke viser lys som omhandlet i regel 25, litra a eller b, i de. internationale søvejsregler, have ved hånden en elektrisk lygte eller en tændt lanterne med hvidt lys, der skal vises i så god tid, at sammenstød kan forebygges.
f. Færdsel på søerne sker i enhver henseende på vedkommendes egen risiko.
g. Opankring ud for anden mands søbred må ikke foretages nærmere bredderne end 30 m, og opankring af fartøjer med henblik på ophold af længere varighed er ikke tilladt.
h. Færdsel med motordrevne køretøjer under isperioder er forbudt uden særlig tilladelse.
i. Landgang og ophold på private arealer må kun finde sted efter aftale med vedkommende lodsejer, medmindre arealerne er omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens §§55 og 56 om almenhedens ret til færdsel og ophold i skove på 5 ha eller derover eller på udyrkede arealer. På offentlige arealer er landgang og ophold tilladt. På arealer, der undtagelsesvis er lukket for almenheden i henhold til bestemmelserne i naturfredningsloven er landgang ikke tilladt. Landgang må i øvrigt kun finde sted, hvor det ikke er til skade for vandløb/søbredderne.
j. Personer, der færdes på søerne, skal udvise sømmelighed og hensynsfuld optræden og afholde sig fra støjende eller generende adfærd. Det er således ikke tilladt at anvende grammofon, højttaler, radioapparat, musikinstrument eller lignende.
k. Det er forbudt at medtage skydevåben, herunder luftbøsse, bue og pil samt at forulempe eller forurolige dyrelivet. Således skal der vises særligt hensyn i yngletiden ved sejlads langs siv og lignende. Plukning af åkander og indsamling af planter må ikke foretages uden forudgående tilladelse. Reder, æg og unger må ikke beskadiges eller bortfjernes.
Hunde skal føres i snor ifølge hundeloven.

B. Særlige regler:
a. Intet maskindrevet fartøj må føres af personer under 16 år.
b. Kommunalbestyrelsen kan om fornødent forbyde sejlads med maskindrevne fartøjer på nærmere afmærkede dele af søerne.
c. Der fastsættes følgende maksimale hastigheder for maskindrevne fartøjer: knob 5 (9 km i timen)
d. Sejlads med fartøjer må ikke forårsage støjgener eller andre ulemper for omgivelserne. Fartøjer må ikke fremføres på en måde eller med en fart, der efter forholdene frembyder fare eller ulemper for andre. Maskindrevne fartøjer skal udvise særligt hensyn over for sejlfartøjer, kajakker, kanoer og fiskende både.
e. Kommunalbestyrelsen kan efter samråd med politiet og klubber tillade, at der drives vandskisport og lignende, herunder afholdelse af konkurrencer og opvisninger, på en af kommunalbestyrelsen udpeget afmærket bane.
Ansøgninger om ovenstående må i hvert enkelt tilfælde indsendes skriftligt til kommunalbestyrelsen.

4. Opførelse af anlægsbroer, bolværker m.v.
Uden kommunalbestyrelsens tilladelse er det tilladt søbredsejerne at anlægge en bro på betingelse af,
at broen ikke opføres nærmere naboskel end 5,00 m,
at broens længde - målt fra vandlinjen - ikke er større end 8,00 m,
at brobredden ikke overstiger 1,00 m, og
at broen ikke males i lyse eller stærke farver.
Alle andre tilfælde kræver kommunalbestyrelsens tilladelse. Broer og bolværker skal vedligeholdes forsvarligt, og hvis dette ikke er tilfældet, kan kommunalbestyrelsen forlange anlægget fjernet.
Eventuelle pælerester skal enten helt fjernes eller afskæres 10 cm under bunden.

5. Fiskeri, jagt m.v.
a. Viborg kommune giver alle ret til uhindret at drive lystfiskeri i søerne fra strand og båd. I denne forbindelse betragtes al madding (med stang og snøre), fiskeri med flue, spinner og blink som tilladt. Der er ikke tilladt at udøve fiskeri som våddragning, udsætning af garn og ruser, fiskeri med glib, udlægning af kroge samt tatning af ål.
Fiskeri fra privat grund må kun finde sted med ejerens tilladelse.
b. Erhvervsbetonet fiskeri af enhver art er forbudt alle andre, end hvem Viborg kommune måtte overdrage sådant.
c. Fiskeri på søerne skal til enhver tid følge gældende love og bekendtgørelser.
d. Al jagt på søerne er forbudt.

6. Færdsel på isen.
Der henvises til politivedtægten for Viborg politikreds, § 29, hvor der står:
Det er forbudt uden politiets tilladelse at færdes på isen ud for kysten, i havnen eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder, når isen ikke er fuldkommen sikker, eller når færdsel på isen er forbudt ved opslag eller offentlig bekendtgørelse.
Stk. 2. Når der hugges våger i isen ud for kysten, skal den ophuggede is lægges rundt om vågen. Politiet kan forlange enhver våge forsvarligt indhegnet.
Stk. 3. På de øvrige i stk. 1 nævnte steder må der ikke hugges våger i isen uden politiets tilladelse. Vågerne skal indhegnes eller afmærkes forsvarligt.

Godkendt i Viborg byråds møde den 6. januar 1981.

VIBORG BYRÅD, den 6. januar 1981.
0. Th. Nielsen
borgmester

Aage Jensen
kommunaldirektør

I henhold til vandløbslovens § 15 har udkast til dette regulativ efter forudgående offentlig bekendtgørelse, hvori enhver vedkommende er opfordret til at fremsætte skriftlig indsigelse, været fremlagt til eftersyn i 4 uger fra den 19. januar 1981 til den 13. februar 1981.

Godkendt endeligt i Viborg byråds møde den 4. august 1981.

VIBORG BYRÅD, den 4. august 1981.
0. Th. Nielsen
borgmester

Aage Jensen
kommunaldirektør

Miljøstyrelsens forslag til rettelser af 4. marts 1982 er indarbejdet i regulativet.
Landvæsenskommissionens kendelse af 25. marts 1986 om minimumvandspejlskvoten er indarbejdet i regulativet.

Sidst opdateret: 21.12.2017