Regulativ for Viborg Søerne

På denne side kan du læse om de generelle regler for Viborg Søerne, samt regler for færdsel på og omkring søerne

Nærværende regulativ er udarbejdet i henhold til vandløbsloven - lov nr. 127 af 26. januar 2017, og vedtaget den 22. marts 2018.

Herunder er uddrag fra regulativer.

> Regulativet for Viborg Søerne - Nørresø og Søndersø 2018

3. Vandløbets beskrivelse
Viborg-søerne bestående af Nørresø med et areal på ca. 122 ha og Søndersø med et areal på ca. 144 ha er optaget som offentligt kommune vandløb på strækningen fra Nørremølle å, til udløbet i Søndermølle-Bruunshåb Å.

4. Vandløbets skikkelse

Nørresø skal have frit tilløb ved Nørremølle Å, og Søndersø skal have frit afløb ved Søndermølle Å, som anført i regulativerne for de respektive vandløb. Der er i regulativet ikke fastlagt nogen krav til en egentlig skikkelse eller vandføring, men derimod et strømløb. Viborg søerne skal henligge som naturlige med et strømløb med et jævnt fald imellem tilløb fra Nørremølle Å og udløb til Søndermølle Å. Strømløbet skal have mindst 5 meter i bredden og med start i bund i kote 10,70 DVR90 og med slut i bund i kote 10,48 DVR90 i et vilkårligt forløb fra tilløb til udløb.

4.1. Flodemål m.v.

Der er ved en landvæsensnævnskendelse af den 19. august 1964 fastsat en flodemålshøjde ved Sdr. Mølle Klædefabrik til kote 11,10 m DVR90. Flodemålet er angivet ved undersiden af en messingbolt, der er anbragt 0,40 m under den nordlige betonkarm ved stemmeværket. Der er ved en landvæsenskommisionskendelse af den 25. marts 1986 fastsat en minimumsvandspejlkote til kote 10,90 DVR90. Minimumsvandspejlskoten er angivet ved oversiden af en messingbolt ved det eksisterende flodemålsmærke. Når søerne er på minimumsvandspejlskoten på 10,90 DVR90, så skal stemmeværksejeren foranledige afstrømningen fra disse ad den 25 gange 25 cm store åbning i omløbskanalen ved stemmeværket for derved at tilvejebringe en fornøden vandføring i Søndermølle-Bruunshåb Å. Der er indnivelleret følgende faste punkter:

GI 75-01-9411 sti øst om Søndersø ”Amtmandens Bro” og NV fløjmur 500 MV for Søndermølle, 0,70 m over terræn kote 11,90 DVR90 (bolt).

4.2. Broer

Der er imellem Nørresø og Søndersø et vandslug på 6,75 m med en bro henover. Broen er en del af Hans Tausens Vej.

5. Aktiviteter på og omkring Søerne

Aktiviteter på og omkring søerne er reguleret af miljøbeskyttelsesloven, miljømålsloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og ordensbekendtgørelsen. Bestemmelser, der skal håndhæves med hjemmel i ordensbekendtgørelsen, skal godkendes af politiet.

5.1 Sejlads og isætning af både

Det er tilladt at sejle på Viborg søerne hele døgnet hele året.

Sejlads kan foregå på følgende vilkår:
• Fartøjer forsynet med motor og/eller sejl skal være forsynet med navn, eller andet identifikationsmærke på minimum 100 mm. i højden og placeret på begge sider af stævnen, således at fartøjet kan identificeres fra land.
• Hastigheden for motordrevne fartøjer må maksimalt være 5 knob (9 km/t).
• Motordrevne fartøjer skal udvise særligt hensyn overfor fartøjer med sejl, kajakker, kanoer og stille liggende fiskende både.
• Den sejlende skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre.
• Der skal vises hensyn over for personer, der bor eller opholder sig langs søerne især for så vidt angår støj fra motorer eller støjende adfærd i øvrigt.
• Der skal føres lygter på motordrevne fartøjer fra solnedgang til solopgang, som kan ses hele vejen rundt om båden.
• Isætning af fartøjer må som udgangspunkt kun ske ved de anlagte isætningssteder. Ønsker man som bredejer, at isætte båd fra egen søbred, så skal det ske på en sådan måde at beskyttet natur ikke påvirkes negativt.
• Opankring udfor anden mands søbred må ikke foretages nærmere bredderne end 30 m. Opankring ved afmærkede anlæg i søen må kun ske i angivet afstand.
• Surfing er ikke tilladt.

5.2 Fiskeri, jagt samt fodring af fisk, ænder m.v. 

Det er tilladt at fiske gratis med stang og snøre fra båd og fra Viborg Kommunes arealer langs søerne for personer under 18 år, folkepensionsberettiget personer samt personer med lovpligtigt lyst- eller fritidsfiskertegn. Fiskeri fra andre dele af søbredden forudsætter tilladelse fra bredejer.

Fiskeri med garn, ruser og andre selvfiskende redskaber af enhver form er forbudt. Medefiskeri og lignende fra enkelt mands bivvy (lille telt) og lille læskærm er tilladt på afmærkede kommunale områder.

Fiskeri i søerne, der i øvrigt overholder fiskerilovens bestemmelser og gældende kendelser, kan foregå på følgende vilkår:

• Der må ikke benyttes fiskemetoder, der kan påvirke søernes naturtyper eller miljøtilstand lokalt eller som helhed.
• Af hensyn til søernes miljøtilstand, må der ikke uden kommunens tilladelse forfodres.

Det er ikke tilladt at drive fiskeri af erhvervsmæssig karakter med garnredskaber el. lign. Kommunen kan i forbindelse med undersøgelser el. lign. meddele tilladelse til fiskeri med garnredskaber.

Al jagt på søerne er forbudt.

5.3 Færdsel på is

Færdsel på is reguleres af ordensbekendtgørelsen. Her præciseres:

• Det er forbudt at færdes på isen, med mindre der er opslag om at isen er sikker.
• Der må ikke hugges våger i isen uden politiets tilladelse, eventuelle våger skal indhegnes eller afmærkes forsvarligt.

6.7 Broer, pontoner, nedlægning af ledninger, underføringer og lignende

Anlæg af nye bade- og bådebroer og bredsikring kræver altid en sagsbehandling af kommunen. Broer i Viborg Søerne kræver tilladelse efter vandløbslovens § 47 og dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Derudover kan der være krav om planlovstilladelser og/eller dispensation efter naturbeskyttelsesloven inde på land.

Udlæg af andre anlæg på søen betragtes som permanente, hvis de ligger i mere end 6 uger, og etablering af sådanne kræver også sagsbehandling efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.

Med forbehold for en konkret vurdering i hver enkelt sag, så kan en bro forventes tilladt såfremt:

• at størrelsen på en bro ikke overstiger 8 m i længden gange 1,5 m i bredden.
• at det ved større brodimensioner kan dokumenteres, at der, indenfor en kortere årrække, har været etableret en tilladt bro af disse dimensioner på samme sted.
• at en bro ikke opføres nærmere naboskel end 5,0 meter.
• at der anvendes dæmpede jordfarver.
• at der ikke anvendes typer af træ, der er behandlet på en sådan måde, at det kan forurene søen med miljøfremmede stoffer.
• at der ikke etableres fugleskræmmende foranstaltninger, borde/bænke, flagstænger, parasoller, rækværk eller andet.
• at der højst etableres én bro pr. ejendom
• at der kan opnås en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3

Det kan indgå i den konkrete vurdering om det ansøgte kommer almenheden til gode, eller om ansøger eller andre beboere på ejendommen har dokumenteret handikapbehov.

Det indgår i vurderingen, at Viborg Søernes omgivelser kun i begrænset omfang er uberørte.

 

 

 

Sidst opdateret: 24.05.2018