Lavbundsprojekt ved Trevad Møllebæk

Forundersøgelse af lavbundsprojekt i Karup Å-dal ved Trevad Møllebæk

Sidste nyt

Der er gennemført en forundersøgelse i maj 2018. Denne er suppleret med en ny beregning af fosfor-balancen i projektet, efter en ny beregningsmetode indført af Miljøstyrelsen i januar 2018.

 

Den oprindelige forundersøgelse viste, at der var gode muligheder for at gennemføre et projekt. Den nye beregningsmetode for fosfor-balancen i projektet viser dog, at projektet vil frigive for meget fosfor i forhold til en fastsat grænseværdi.

 

Der er derfor ikke grundlag for at søge om tilskud til en realisering af projektet, og der sker ikke videre i sagen.

 

De berørte lodsejere er informeret om ovenstående.

Teknisk forundersøgelse (TFU)

Den færdige rapport kan læses her (link).

Ejendomsmæssig forundersøgelse (EFU)

Den færdige rapport kan læses her (link).

Baggrund

Viborg Kommune har i 2016-18 gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at etablere en mere naturlig hydrologi på lavbundsarealer omkring Trevad Møllebæk mellem Vridsted og udløbet i Karup Å. Projektområdet er på ca. 71ha. Heraf er ca. 58ha udpeget som kulstofrig lavbundsjord.

Formålet med et eventuelt projekt vil være at nedsætte udledningen af drivhusgasser og næringsstoffer fra projektområdet. Dette kan ske ved at gøre driften af de opdyrkede, kulstofrige arealer mindre intensiv, og oprette en mere naturlig hydrologi på arealerne.

Forundersøgelsen gennemføres i samarbejde med en ekstern konsulent, og består af både en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den tekniske del af forundersøgelsen skal beskrive de eksisterende forhold, opstille scenarier for etablering af mere naturlig hydrologi og udtagning/ekstensivering af landbrugsdriften, samt give et overslag over anlægsomkostningerne.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal beskrive de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklare lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse.

Forundersøgelse og eventuel senere realisering af projektet gennemføres med tilskud fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet via:

Logo mv

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Sidst opdateret: 01.05.2020