Lavbundsprojekt ved Hærup Sø

Lavbundsprojekt i Skals Å-dalen ved Hærup Sø

Sidste nyt: Lodsejermøde om jordfordeling

Landbrugsstyrelsen er nu klar til at gå i gang med jordfordelingen indenfor projektområdet. Lodsejerne er derfor inviteret til opstartsmøde på Vammen Kro den 20. august 2020.

På mødet vil projektets formål og virkemidler blive gennemgået, fremgangsmåden ved jordfordeling vil blive præsenteret, og der skal nedsættes et lodsejerudvalg.

Tilsagn til gennemførelse af projektet

Kommunen fik i slutningen af oktober 2019 tilsagn om tilskud til gennemførelse af projektet.

Projektområdet omfatter knap 115 ha. Der er 20 lodsejere i området. Kommunen vil som det første tage kontakt til alle de involverede lodsejere og opdatere den ejendomsmæssige forundersøgelse. Derefter vil arbejdet med jordfordelingen, som foretages af Landbrugsstyrelsen, gå i gang. 

Baggrund

Viborg Kommune har i 2016-17 gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at etablere en mere naturlig hydrologi på lavbundsarealer omkring Skals Å syd og vest for Hærup Sø.

Formålet med et eventuelt projekt vil være at nedsætte udledningen af drivhusgasser og næringsstoffer fra projektområdet, ved ekstensivering af driften på landbrugsjorde på de kulstofrige lavbundsarealer.

Forundersøgelsen er gennemført i samarbejde med en ekstern konsulent og er sammensat af en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den tekniske forundersøgelse  beskriver de eksisterende forhold. Der er opstillet scenarier for etablering af mere naturlig hydrologi og udtagning/ekstensivering af landbrugsdriften, samt givet et overslag over anlægsomkostningerne.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal beskrive de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklare lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse.

Viborg Kommune søgte i januar 2018 Landbrugsstyrelsen om tilsagn om tilskud til gennemførelse af projektet, hvilket der blev givet afslag til i maj 2018.

Efterfølgende er beregningsmetoden for fosfor-balancen i vådområde- og lavbundsprojekter blevet tilrettet. For projektet ved Hærup Sø viste den nye beregning stadig en frigivelse af fosfor, men i et meget mindre omfang.

Kommunen har derfor i foråret 2019 genfremsendt ansøgning om tilskud. De berørte lodsejere er informeret.

Yderligere oplysninger: Eva Christensen, echr@viborg.dk, tlf. 87 87 55 71 eller Hanne Stadsgaard Jensen, hsjen@viborg.dk, tlf. 87 87 55 73. 

Forundersøgelse og evt. realisering af projektet gennemføres med tilskud fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet via:

Logo mv

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Sidst opdateret: 04.07.2020