Lavbundsprojekt ved Hærup Sø

Forundersøgelse af lavbundsprojekt i Skals Å-dalen ved Hærup Sø

Sidste nyt

I oktober 2018 fandt Miljøstyrelsen en fejl i den beregningsmetode for fosfor-balancen i vådområde- og lavbundsprojekter, der blev indført i januar 2018. Alle projekter, som i 2018 blev afvist, blev efterfølgende genberegnet efter en ny metode. For projektet ved Hærup Sø viste den nye beregning stadig en frigivelse af fosfor, men i et meget mindre omfang.

 

Kommunen ser fortsat gode muligheder for at gennemføre et projekt, og søger igen om tilskud til gennemførelse af projektet i foråret 2019. De berørte lodsejere er informeret.

 

Afslag på ansøgning om gennemførelse i 2018 

Viborg Kommune har i januar 2018 søgt Landbrugsstyrelsen om tilsagn om tilskud til gennemførelse af projektet. Under Miljøstyrelsens faglige behandling af ansøgningen blev der udarbejdet en ny beregning af fosfor-balancen i projektet efter en ny metode, der blev indført efter forundersøgelsen var gennemført. Den nye beregning viste, at projektet forventes at frigive for meget fosfor. Landbrugsstyrelsen meddelte i maj 2018, efter indstilling fra Miljøstyrelsen, afslag på ansøgningen om realisering. Arbejdet med projektet blev derfor indstillet.


Afslutning af den tekniske forundersøgelse
Den tekniske forundersøgelse af mulighederne for at etablere et lavbundsprojekt er afsluttet efterfulgt af en opdatering efter en større ejendomshandel indenfor projektområdet. Forundersøgelsen, opdateringsnotat samt tilhørende bilag kan ses i den grå boks til højre.

 

Baggrund
Viborg Kommune gennemfører i 2016-17 en forundersøgelse af mulighederne for at etablere en mere naturlig hydrologi på lavbundsarealer omkring Skals Å syd og vest for Hærup Sø.

Formålet med et eventuelt projekt vil være at nedsætte udledningen af drivhusgasser og næringsstoffer fra projektområdet, ved ekstensivering af driften på landbrugsjorde på de kulstofrige lavbundsarealer.

Forundersøgelsen gennemføres i samarbejde med en ekstern konsulent, og er sammensat af en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den tekniske forundersøgelse skal beskrive de eksisterende forhold, opstille scenarier for etablering af mere naturlig hydrologi og udtagning/ekstensivering  af landbrugsdriften, samt give et overslag over anlægsomkostningerne.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal beskrive de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklare lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse. Projektområdet er på ca. 110 ha.

Forundersøgelse og evt. realisering af projektet gennemføres med tilskud fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet via:

Logo mv

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Sidst opdateret: 03.04.2019