Lavbundsprojekter

Udtagning af lavbundsjorder bidrager både til sikring af biodiversitet, reduktion af kvælstofudvaskning og lavere udledning af drivhusgasser

 

Lavbundsordningen er en tilskudsordning til udtagning af lavbundsjorder med det formål at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser og genskabe eller forbedre natur.

Udtagningen er målrettet landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder, de såkaldte organogene jorder med mindst 12 % organisk kulstof.

Klimaeffekten opstår ved, at jorden tilføres mindre ilt ved at vandstanden hæves og dyrkningen ophører. Nedbrydningen af jordens kulstofindhold sker derved langsommere eller ophører helt, hvormed der udledes færre drivhusgasser.

Når driften af landbrugsjorderne ekstensiveres fremmes også naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed, ligesom udledningen af næringsstoffer til søer og kystnære farvande reduceres. Lavbundsordningen kan derved bidrage til opfyldelse af Danmarks EU-forpligtelser på natur, miljø og miljøområdet.

Ordningen er medfinansiereret af EU's Landdistriktsprogram. Lodsejere, som indgår i lavbundsprojekter, kan kompenseres for nedsat indtjening på udtagningsarealerne som følge af ekstensivering af driften.

Man kan læse mere om ordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside her.Logo mv

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Sidst opdateret: 20.11.2018