Jordfordeling i Nørreådalen

Udsigt over Nørreådalen
Udsigt over Nørreådalen

Landbrugsdrift, naturpleje eller konkrete projektideer i Nørreådalen forudsætter, at ejerne af jordstykker i ådalen ønsker det. Et jordfordelingsprojekt kan hjælpe jordejere til at beholde nyttige jordstykker eller til at sælge

I Nørreådalen arbejder Viborg, Randers og Favrskov Kommuner på at lave en samlet landskabsstrategi for Nørreådalen. Som et supplement, arbejdes der også på konkrete projekter, bl.a. som beskrevet nedenfor. 

Konkrete projektmuligheder

Tæt på Ø Bakker og Ørum, arbejdes der pt. med tre vådområde- og lavbundsprojekter, der skal mindske udledningen af nitrat og CO2. Disse hedder Kvorning, Heltzen enge (eksterne links) og Velds Møllebæk

I samme område er der mulighed for at starte andre projekter. Det kunne være tiltag omkring grundvandsbeskyttelse, styrkelse af sårbare naturtyper (fx kildevæld og overdrev) og etablering af stiforløb. Når vi samler flere projekter med forskellige formål, kaldes det multifunktionelt. 

Multifunktionel jordfordeling

Jordfordeling er et redskab for jordejere til at samle spredte arealer til bedre beliggende arealer (arrondering). Dette kan ske gennem bytte, salg og køb i en jordfordeling. 

Når vi i Nørreådalen taler om multifunktionel jordfordeling, så er det en jordfordeling, der skal muliggøre projekter med forskellige (multi) funktioner, som beskrevet ovenfor, samtidig med en bedre arrondering for de landmænd, der frivilligt deltager i jordfordelingen

Staten har åbnet op for en ny pulje, der skal finansiere multifunktionel jordfordeling. Første ansøgningsfrist er 15. maj, og puljen er åben indtil 2022. 

Naturstyrelsen og Viborg Kommune har vurderet, at det er relevant at søge puljen i forhold til området beskrevet ovenfor. Derfor arbejdes der pt. på en ansøgning, og vi vil løbende holde jer opdateret på denne side. 

Kontaktinfo

Projektleder: Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen Himmerland, mail: marno@nst.dk, tlf: 93 56 41 00

Koordinator ved Viborg Kommune: Hanne Døssing Hornum, mail: hdh@viborg.dk, tlf.: 87 87 55 05

Nyttige links:

Landbrugsstyrelsen vedr. jordfordeling

Multifunktionel jordfordeling

Landskabsstrategi Nørreådalen

 

 

Sidst opdateret: 08.06.2020