Badevand

God badevandskvalitet i Viborg Kommune

Badevandskvalitet
Badevandskvaliteten på Viborg-egnen er blevet væsentligt forbedret igennem de seneste år, blandt andet som følge af en mere effektiv spildevandsrensning. I Viborg Kommune er der mange gode badestrande og fint badevand.
Badevandet kontrolleres med vandprøver i hele badesæsonen.
Det er Miljøministeriet, der udstikker reglerne for badevandskontrollen. 

Vandprøver
Der udtages mellem 6 og 20 vandprøver pr. station i badesæsonen. Antallet af prøver på den enkelte station er fastlagt ud fra kendskab til den hidtidige kvalitet badevandet på stedet. Der tages færrest prøver de steder, hvor risikoen for forurening er mindst. Der skal i henhold til lovgivningen udtages mindst 4 prøver, hvoraf én skal udtages 5-10 dage inden badesæsonen officielt starter (den 1. juni).

Bakterier fra spildevand - den største trussel
Den største trussel mod en god badevandskvalitet er sygdomsfremkaldende mikroorganismer fra husspildevand.
På trods af at spildevandsrensningen i dag er meget effektiv, kan der forekomme forurening af badevandet fra dårligt fungerende spildevandsanlæg samt fra rensningsanlæg og kloaksystemer, der overbelastes i forbindelse med voldsom regn.
Forureningen vil ofte føres til badeområderne ved kysten via vandløb, og Viborg Kommune fraråder derfor badning ved å-udløb.
Det er ikke praktisk muligt at undersøge badevandet for alle kendte sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Derfor bruges der såkaldte indikatorer. Det vil sige bakterier, der i sig selv ikke er sygdomsfremkaldende, men som altid kan forventes at være til stede sammen med de sygdomsfremkaldende bakterier.
Til dette brug er der i Danmark, som i hele EU, valgt Escherichia coli bakterier og Intestinale Enterokokker. Begge omfatter en grupper af tarmbakterier fra mennesker og andre varmblodede dyr.

Krav til badevand
Ved godt badevand forstås vand, hvor indholdet af potentielt sygdomsfremkaldende organismer og skadelige stoffer er så lavt, at ophold i vandet kan ske uden risiko for infektioner eller andre sundhedsmæssige gener. Kvalitetskravene til badevand reguleres gennem badevandsbekendtgørelsen (BEK nr 917 af 27/06/2016). Kravene knytter sig primært til indholdet af fækale bakterier og til forekomst af planktonalger, hvor især blågrønalger (cyanobakterier) er problematiske.

Der gælder følgende grænseværdier for badevands indhold af fækale bakterier:

  • Badevand skal i løbet af badesæsonen i mindst 80 % af tiden indeholde mindre end 100 E. coli pr. 100 ml og i 95 % af tiden indeholde mindre end 2000 E. coli pr. 100 ml bedømt på et statistisk grundlag.
  • Badevand skal i løbet af badesæsonen i mindst 90 % af tiden indeholde mindre end 100 intestinale enterokokker pr 100 ml bedømt på et statistisk grundlag.

For at leve op til kvalitetskravene skal badevandet desuden være fri for misfarvning, synlig film af mineralolie, vedvarende skum og unaturlig lugt. Sigtbarheden gennem vandet skal som hovedregel være mindst 1 m, og vandets surhedsgrad (pH-værdi) skal ligge mellem 6 og 9.

Tjærerester, træ, plast, flasker, skår og andet affald må ikke, i større omfang, være til stede i vandet og på stranden.

Algeopblomstring
En anden ting badegæster bør være opmærksomme på, er store forekomster af mikroalger i vandet.
Mikroalger er encellede planter, som i varmt, solrigt og stille vejr kan optræde i så store mængder, at vandet bliver uklart og i visse tilfælde misfarvet.
Nogle af mikroalgerne kan i sjældne tilfælde udskille giftstoffer. Det frarådes derfor at bade i misfarvet eller meget uklart vand.
Viborg Kommune følger udviklingen i algesituationen gennem hele badesæsonen. Der er kun enkelte steder observeret opblomstringer af mulige giftige alger i Viborg Kommunes badeområder. Hvis det sker, vil det fremgå af Kommunens hjemmeside.

Som tommelfingerregel gælder dog, at man ikke bør bade, hvis ikke man kan se sine fødder, når man står i vand til knæene.

Sidst opdateret: 26.07.2019