Måger

Måger

Læs her, hvad der kan gøres, hvis du oplever problemer med måger

Oplever du problemer?

Antallet af måger i byen stiger år for år. Det kan være til stor gene for byboere, da mågerne kan være meget støjende.

Du skal være opmærksom på, at det er forskellige arter, som kan genere.

Hættemågen er en mindre art, som lever i kolonier, ofte på øer i søer, hvor ræven ikke kan nå dem. Som nabo til dens redepladser kan fuglenes skrigen om foråret og i forsommeren opleves som meget generende.

Sølvmågen er en ret stor art. Det er nyindvandrede "byfugle" som bl.a. færdes i baggårde, affaldscontainere, og som er begyndt at bygge reder på byens tage. Nogle havnebyer som fx Aarhus og Aalborg er meget plaget af sølvmåger.

Hvad siger reglerne?

I dag er langt de fleste måger fredede efter jagtlovgivningen. Fredningen gælder både æg og yngel.

For sølvmåger er der dog for nylig åbnet op for jagt. De må jages i perioden 01.09-31.01. For sølvmåger gælder det desuden, at hvis der ikke findes anden tilfredsstillende løsning, kan Naturstyrelsen give tilladelse til regulering. Det er der mulighed for via § 16 i bekendtgørelsen om vildtskader (nr. 971 af 27/06/2018).


For hættemåger er der er ingen regler, der giver mulighed for regulering. Arten er på den seneste rødliste vurderet som truet, fordi artens ynglebestand er gået markant tilbage over en lang årrække og med mere 20 % inden for de seneste 10 år.

Hvad kan du selv gøre?

Undgå først og fremmest at fodre mågerne, så de ikke slår sig ned i nærheden af beboelse. Hvis de prøver at slå sig ned på dit tag, kan du prøve at sætte pigge op på taget i stil med de pigge, man allerede ser mange steder mod duer. Du kan også placere en eller flere silhuetter af rovfugle som for eksempel stor hornugle. Eller du kan afspille en højfrekvent lyd, som kun vil genere fugle og ikke mennesker. Se mere i linksene i menuen.

Hvis du mener, at du har behov for at få reguleret måger på din ejendom, skal du selv søge Naturstyrelsen om lov. I Viborg Kommune skal du kontakte vildtkonsulent Sandor Hestbæk Markus, Naturstyrelsen Kronjylland.

Hvad kan kommunen gøre?

Viborg Kommune har ingen politik eller praksis for bekæmpelse af måger i byerne. Sølvmåger har hidtil ikke været et større problem i Viborg Kommune. 

 

Søndre Mose ved Viborg

Søndre Mose syd for Viborg Søndersø
Søndre Mose syd for Viborg Søndersø

 

Der er en kendt koloni af hættemåger i den nordlige del af Søndre Mose syd for Viborg Søndersø. Kolonien giver anledning til støjgener for de omkringboende om foråret og i forsommeren. Arealerne ejes primært af flere private grundejere. Som beskrevet i bekendtgørelsen om vildtskader er det ejeren eller brugeren af en ejendom, der kan søge om en evt. regulering af hættemågerne.

Kommunen har fokus på problemstillingen og er i gang med at undersøge flere løsningsmuligheder, herunder muligheden for skydning. Kommunens Klima- og Miljøudvalg har senest behandlet sagen den 1. marts 2018.

Søndre Mose er en naturbeskyttet lokalitet (og altså ikke i tæt byområde) med et naturligt fugleliv, herunder den helt naturligt hjemmehørende hættemågekoloni. Hættemågen er ikke karakteriseret som et skadedyr, og da arten de senere år har været i tilbagegang, kræver det en helt særlig argumentation og et samlet løsningsforslag, for at der kan blive tale om en regulering.

Links

 
Sidst opdateret: 25.01.2020