Tilskudsmuligheder i Natura 2000-områder

Køer på marken

Søg tilskud til gavn for naturen i Natura 2000-områder

Har du som landmand arealer, der er omfattet af Natura 2000? Og mangler arealerne pleje?

Tilskud til pleje:

Du har igen i 2017 mulighed for at søge Landbrugsstyrelsen om tilskud til pleje - læs mere om ordningen her:

Ansøgninger om tilskud i Natura 2000-områder på land (eksternt link til Landbrugsstyrelsen).

Du kan i 2017 søge tilskud til følgende:

 • Tilskud til rydning af tilgroede arealer.
 • Tilskud til forberedelse til afgræsning.
 • I de Natura 2000-områder, der er særligt udpeget til hegning (særligt udpegede N2000-arealer), kan du søge tilskud til projekter, der omhandler forberedelse til afgræsning.
  På disse arealer kan du få tilskud til:
  - hegn
  - drikkevandsforsyning
  - elforsyning
  - fangfolde
  - facilitering, fx oprettelse af græsningsselskaber (NYT!) 
 • Tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold.

Mulighed for tilskud til betaling af timer til konsulenter til udfyldelse af ansøgninger

Som lodsejer skal du selv søge ordningerne. Normalt vil du få din konsulent til udfylde skemaerne, da det kan være noget indviklet at overskue alle konsekvenserne.

Men hvis du har nogle meget vigtige arealer - dvs. større Natura 2000-arealer med et stort naturindhold, som er truet af tilgroning eller manglende pleje - har Viborg Kommune mulighed for at betale en andel af de timer, som din konsulent skal bruge på at udfylde skemaerne.

Viborg Kommune ser desuden meget gerne, hvis I som nabolodsejere går sammen om større projekter. Det vil vi også gerne hjælpe jer med. 

Viborg Kommunes rolle

Viborg Kommunes interesse i ordningerne er, at vi skal arbejde for, at vores vedtagne Natura 2000-handleplaner bliver ført ud i livet. Det vil sige, at kommunen via en såkaldt "faciliterende indsats" skal motivere lodsejere til, at de frivilligt søger tilskudsordningerne under landdistriktsmidlerne.

Kontakt os på naturogvand@viborg.dk eller på tlf. 87 87 55 66, hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne.

Ellers kontakt din landbrugskonsulent, fx LMO eller Agri Nord, der hjælper Viborg Kommune med lodsejerkontakter i vigtige Natura 2000-områder.

Informationsmøder

Landbrugsstyrelsen arrangerer temadage og informationsmøder om naturpleje - se mere her (eksternt link til Landbrugsstyrelsen).

I samarbejde med Agri Nord og LMO afholdt Randers og Viborg Kommuner i 2016 et informationsmøde for lodsejere, dyreholdere, naturplejere og andre interesserede i de to kommuner. Se invitationen med programmet her. Hvis du er interesseret i at høre, hvad der skete på mødet, så kontakt projektkonsulent Linda Udklit, lud@agrinord.dk.

Flest Natura 2000-projekttilsagn i Viborg Kommune på landsplan i 2011-15

NaturErhvervstyrelsen offentliggjorde i 2015 resultaterne af Natura 2000-tilsagn for 2011-15 fordelt på de danske kommuner - de fire første år med Natura 2000-handleplanerne. Det handler om tilsagn om tilskud til følgende:

 • forberedelse til afgræsning,
 • rydning samt
 • forundersøgelser og realiseringer af projekter til genskabelse af naturlige vandstandsforhold (hydrologiprojekter).

Resultaterne viste blandt andet, at Viborg Kommune er den kommune med flest antal projekter i alt (261) og det 5. største samlet areal totalt (1.278,59 ha). Heraf har der i Viborg Kommune været givet tilskud til flest projekter (181) og det 3. største samlede areal af typen 'forberedelse til afgræsning' (1.071 ha). 

Sidst opdateret: 15.09.2017