Tilskudsmuligheder i Natura 2000-områder

Køer på marken

Søg tilskud til gavn for naturen i Natura 2000-områder

Har du som landmand arealer, der er omfattet af Natura 2000? Og mangler arealerne pleje?

Tilskud til pleje:

Du har igen i 2018 mulighed for at søge Landbrugsstyrelsen om tilskud til pleje - læs mere om ordningerne her:

Ansøgninger om tilskud i Natura 2000-områder på land (eksternt link til Landbrugsstyrelsen).

Mulighed for tilskud til betaling af timer til konsulenter til udfyldelse af ansøgninger

Som lodsejer skal du selv søge ordningerne. Normalt vil du få din konsulent til udfylde skemaerne, da det kan være noget indviklet at overskue alle konsekvenserne.

Men hvis du har nogle meget vigtige arealer - dvs. større Natura 2000-arealer med et stort naturindhold, som er truet af tilgroning eller manglende pleje - har Viborg Kommune mulighed for at betale en andel af de timer, som din konsulent skal bruge på at udfylde skemaerne.

Viborg Kommune ser desuden meget gerne, hvis I som nabolodsejere går sammen om større projekter. Det vil vi også gerne hjælpe jer med. 

Viborg Kommunes rolle

Viborg Kommunes interesse i ordningerne er, at vi skal arbejde for, at vores vedtagne Natura 2000-handleplaner bliver ført ud i livet. Det vil sige, at kommunen via en såkaldt "faciliterende indsats" skal motivere lodsejere til, at de frivilligt søger tilskudsordningerne under landdistriktsmidlerne.

Kontakt os på naturogvand@viborg.dk eller på tlf. 87 87 55 66, hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne.

Ellers kontakt din landbrugskonsulent, fx LMO eller Agri Nord, der hjælper Viborg Kommune med lodsejerkontakter i vigtige Natura 2000-områder.

Gratis informationsmøder

Landbrugsstyrelsen arrangerer gratis temadage og informationsmøder om naturpleje - se mere her (eksternt link til Landbrugsstyrelsen).

Flest Natura 2000-projekttilsagn i Viborg Kommune på landsplan i 2011-15

NaturErhvervstyrelsen offentliggjorde i 2015 resultaterne af Natura 2000-tilsagn for 2011-15 fordelt på de danske kommuner - de fire første år med Natura 2000-handleplanerne. Det handler om tilsagn om tilskud til følgende:

  • forberedelse til afgræsning,
  • rydning samt
  • forundersøgelser og realiseringer af projekter til genskabelse af naturlige vandstandsforhold (hydrologiprojekter).

Resultaterne viste blandt andet, at Viborg Kommune er den kommune med flest antal projekter i alt (261) og det 5. største samlet areal totalt (1.278,59 ha). Heraf har der i Viborg Kommune været givet tilskud til flest projekter (181) og det 3. største samlede areal af typen 'forberedelse til afgræsning' (1.071 ha). 

Sidst opdateret: 20.02.2019