Særlige regler i N2000-områder

Der gælder særlige regler for Natura 2000-områderne. Dette gælder både for aktiviteter inden for områderne og for aktiviteter uden for områderne, der kan påvirke arter og naturtyper i Natura 2000-området. Disse regler findes under anmeldeordningen og konsekvensvurderinger

Anmeldeordningen

En række ændringer, der normalt ikke kræver tilladelse efter lovgivningen, skal anmeldes til kommunen 4 uger, før de sættes i værk.

Anmeldeordningen er blevet lavet, fordi kommunen skal have mulighed for at vurdere, om en påtænkt driftsændring eller aktivitet kan have negativ indvirkning på de arter og naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte. Kommunen skal inden 4 uger afgøre, om der ønskes en nærmere vurdering af den anmeldte aktivitet.

Hvis kommunen ikke træffer en afgørelse inden 4 uger, kan aktiviteten sættes i værk. Dette gælder dog kun aktiviteter, der ikke kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning.

Følgende aktiviteter og driftsændringer i Natura 2000 skal anmeldes
 1. Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder.
 2. Rydning af træer samt træartsskifte og plantning i løvskov.
 3. Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende. Ændring af strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i naturbeskyttelseslovens § 3.
 4. Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb, der ikke er udpeget efter naturbeskyttelseslovens § 3.
 5. Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder.
 6. Opdyrkning, tilplantning og sandflugtsdæmpning på klitter.
 7. Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter.
 8. Rydning af krat af enebær på overdrev, der ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
 9. Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslet.
 10. Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning, herunder ændret gødning fra handelsgødning til husdyrgødning.
 11. Etablering af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje.
 12. Etablering af ikke-godkendelsespligtige virksomheder i områderne, der kan medføre betydelige forstyrrelser (eksempelvis støj).

Du kan se mere om anmeldeordningen og hente vejledning og anmeldeskema på siderne fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning her (eksternt link).

Konsekvensvurderinger
Konsekvensvurderinger udarbejdes af kommunen, i tilfælde af at projekter og planer vurderes til, at kunne påvirke et Natura 2000-område negativt.
Skal du som lodsejer foretage dig noget i eller i nærheden af et Natura 2000-område, som kræver tilladelse eller dispensation fra f.eks. planloven, miljøbeskyttelsesloven eller naturbeskyttelsesloven, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler.

Der skal som hidtil søges om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v., uanset om aktiviteten foregår i eller udenfor Natura 2000-områder, hvis dette er krævet efter lovgivningen.

Kommunen vurderer herefter, om det, der søges om, kan påvirke de arter og naturtyper, et Natura 2000-område er udpeget for at beskytte. Hvis det ikke kan afvises at aktiviteten vil påvirke Natura 2000-området, skal der udarbejdes en konsekvensvurdering for, hvordan det ansøgte påvirker naturen og arter i området. Konsekvensvurderingen skal udføres, lige meget om aktiviteten foregår i eller i nærheden af internationale naturbeskyttelsesområder.
Hvis kommunen konkluderer, at det ansøgte vil påvirke Natura 2000-området væsentligt i negativ retning, kan der kun undtagelsesvist gives tilladelse til det ansøgte.

Du kan se mere om emnet på siderne fra Miljøstyrelsen her (eksternt link).

Sidst opdateret: 01.08.2017