Rettelsesside for planforslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Der er fundet fejl i planforslagene, som vil blive rettet i de endelige planer

Der er fundet fejl i lovhenvisningerne i alle de 8 planforslag. Det drejer sig om følgende:

Side 5 midt:
Følgende formulering er forkert:
"Den lovgivningsmæssige baggrund for handleplanerne findes i miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 med senere ændringer), bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (bekendtgørelse nr. 1603 af 15. december 2014) og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning (bekendtgørelse nr. 76 af 21. januar 2014)."

Den skal udskiftes med følgende:
"Den lovgivningsmæssige baggrund for handleplanerne findes i miljømålsloven (LBK nr. 1251 af 29. september 2016 med senere ændringer), bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (BEK nr. 944 af 27/06/2016) og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning (BEK nr. 946 af 27/06/2016)."

Side 5 nederst:
Følgende formulering er forkert:
"Den kommunale Natura 2000-handleplan er som udgangspunkt omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (LOV nr. 425 af 18/05/2016)."

Den skal udskiftes med følgende:
"Den kommunale Natura 2000-handleplan er som udgangspunkt omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10/12/2015), gældende til 16. maj 2017".

Lovhenvisningerne vil blive rettet i de endelige planer.

Sidst opdateret: 24.02.2017