Klagevejledning - vedtaget naturhandleplan

Her kan du se, hvordan du kan klage over Byrådets vedtagelse af en naturhandleplan

I henhold til miljømålslovens § 46 c kan afgørelsen påklages.

Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse. Klageberettiget er følgende:

1) Miljø- og fødevareministeren.

2) Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

3) Offentlige myndigheder.

4) Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

5) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

6) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klageportalen
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen åbnes ved at logge på med nem ID via www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900, mens interesseorganisationer og virksomheder skal betale kr. 1.800 i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Særlige forhold
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Sidst opdateret: 18.12.2018