Klagevejledning - miljøvurdering af forslag til naturhandleplaner

Her kan du se, hvordan du kunne klage over Byrådets afgørelse om, at planforslagene ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering (der er ikke indkommet klager).

Planforslagenes indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til 'Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer'.

Byrådet har på baggrund heraf vurderet, at planforslagene ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over Natura 2000-handleplanernes indhold og tilvejebringelse, jf. miljømålslovens kapitel 16.

Klagen skal være modtaget inden fire uger efter den offentlige bekendtgørelse. Klageberettigede er Miljø- og fødevareministeren, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø samt landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID. Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Sidst opdateret: 12.04.2017