Natura 2000

Kender du reglerne og tilskudsmulighederne i Natura 2000-områderne?

Udpegningsgrundlag
Natura 2000-områderne er udpeget for målrettet at beskytte naturtyper og plante- og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU. Og derudover at beskytte levesteder og rasteområder for fugle. Disse faktorer danner baggrund for det såkaldte udpegningsgrundlag.

I Natura 2000-områderne gennemføres for tiden en målrettet Natura 2000-planlægning. Du kan finde status for planlægningen på siderne fra Miljøstyrelsen her (eksternt link) og se Viborg Kommunes 8 Natura 2000-handleplaner her.

Natura 2000-områder i Viborg Kommune
I Viborg Kommune er der udpeget 10 habitatområder (som følge af EU-habitatdirektivet) og 3 fuglebeskyttelsesområder (som følge af EU-fuglebeskyttelsesdirektivet).
Inden for områderne skal der arbejdes hen imod at opnå såkaldt gunstig bevaringsstatus for de nævnte naturtyper og arter. Dette gøres på nationalt niveau. 

Der er, i Viborg Kommune, udpeget habitatområder for 10 dyrearter, 2 plantearter og et stort antal naturtyper, samt fuglebeskyttelsesområder for 10 fuglearter - se en liste over udpegningsgrundlaget her.

Oversigt over Natura 2000-omåder i Viborg Kommune
På kortet herunder kan du se en oversigt over de udpegede områder på Viborg-egnen.
Klik på kortet og du kommer hen til Miljøportalen, hvor du kan klikke på 'Naturbeskyttelse og Natura 2000,' og zoome helt tæt ind på de enkelte områder. Link til Natura 2000-kortsiden

Udsnit fra og link til Miljøportalen

Regler og tilskud
Der er særlige regler, men også mange muligheder for særlige tilskud i Natura 2000-områder. Se mere i menuen.

Læs mere om Natura 2000
Du kan læse meget mere om emnet på siderne fra Miljøstyrelsen her (eksternt link).

Sidst opdateret: 02.02.2018