Kæmpebjørneklo

Kæmpebjørneklo

Kæmpebjørneklo er giftig og en såkaldt invasiv art, så den vil vi gerne af med

Derfor er der i Viborg Kommune vedtaget en indsatsplan til bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Læs planen her.

Indsatsplanens indhold
Hele Viborg Kommune er omfattet af indsatsplanen, der har til formål at sikre:

 • at kæmpebjørneklo bekæmpes, så ingen planter sætter frø.

Indsatsplanen beskriver, hvad der skal gøres for at udrydde kæmpebjørneklo fra Viborg Kommune, og hvilke forpligtigelser private og offentlige grundejere har i forbindelse med bekæmpelse af planten.

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal være foretaget senest den 1. juli hvert år, indtil bestanden er udryddet.

Planen blev endelig vedtaget af Viborg Byråd den 20. december 2017, og er offentliggjort den 21. december 2017.

Det er muligt at indgive en klage om, hvorvidt de indholdsmæssige krav til indsatsplanen jf. Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo nr. 842 af 23. juni 2017 er opfyldt, til Miljøstyrelsen. Landbrug og Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådets hovedorganisationer er klageberettigede. Klagen skal indgives til kommunalbestyrelsen senest 4 uger efter offentliggørelsen. Kommunalbestyrelsen videresender klagen til Miljøstyrelsen.

---------------------------------------------------------------------------------------

Hvis du vil vide mere om bekæmpelse af kæmpebjørneklo:

Hvordan kan du bekæmpe kæmpebjørneklo på din egen grund?

Der er mange metoder til at bekæmpe kæmpebjørneklo på: Fx rodstikning, slåning, skærmkapning, græsning, sprøjtning, afdækning med plastik og pløjning eller fræsning. Læs mere om metoderne i indsatsplanen.

Hvilken metode, der er bedst, afhænger af bestandens størrelse og voksested. Og husk, at der må ikke anvendes gift i eller nær ved naturarealer uden særskilt tilladelse fra Viborg Kommune.

Her er nogle gode links om bekæmpelse af kæmpebjørneklo:

Indsats og effekt

For at få succes med bekæmpelsen af kæmpebjørneklo, er der især tre faktorer i spil:

 1. Planlægning
  Bekæmpelse af bjørneklo foregår over flere år. Derfor er det vigtigt at have en plan. Indsatsen vil være mest krævende de tre første år, hvorefter den gradvis kan mindskes. Valget af metode afhænger af antallet af planter i bestanden. Derfor kan det være nødvendigt at skifte metode undervejs.
 2. Tidlig start
  Hvis man starter bekæmpelsen allerede i marts-april, er planterne små og lette at fjerne. Dermed bliver arbejdet mindre tidskrævende og billigere. På denne tid af året er det desuden passende at have langærmede trøjer og bukser på. På den måde kan man undgå at få plantens ætsende saft på huden.
 3. Vedholdenhed!
  Bekæmpelse af bjørneklo er ofte en årelang kamp. Man får det bedste resultat, når man det første år besøger bestanden med 2-3 ugers mellemrum, hvor man fjerner nyspirede planter. Derefter tilser man arealet hvert år for at sikre, at der ikke vokser nye planter frem.
  Frø fra kæmpebjørneklo kan overleve i jorden i op til 8 år, så det er nødvendigt at vende tilbage i en årrække, før man kan sige, at kæmpebjørneklo er endeligt udryddet.

Hvad gør Viborg Kommune lige nu for at bekæmpe kæmpebjørneklo?

Viborg Kommune bekæmper kæmpebjørneklo på kommunale arealer. Desuden har vi siden 2015 bekæmpet en meget stor forekomst i et særligt indsatsområde langs Vindelsbæk og Tange Å.

Bekæmpelse i 2019

Viborg Kommune har fra 2018 desuden udført førstegangsrydning af kæmpebjørneklo langs udvalgte offentlige vandløb, dvs. 3 gange bekæmpelse og tilsyn i løbet af et år. 

Man har herefter selv haft pligt til at udføre den resterende bekæmpelse, ligesom man selv har pligt til at udføre bekæmpelse langs private vandløb.

Viborg Kommune foretager bekæmpelse i delområde 3 i 2019.

Efter 3 år revideres indsatsplanen, hvor der er mulighed for at sætte ind med kommunal bekæmpelse i flere delområder.

Delområderne er - se kort herunder:

 1. Delområde 1 - Vandløbsopland Gudenåen (lysegrønt).
  Der er forekomster af kæmpebjørneklo i Vindelsbæk og Tange Å, hvor Viborg Kommune har ryddet siden 2015 og fortsat rydder i 2019. Desuden er der kæmpebjørneklo langs Mammen Bæk, som løber til Nørreå, hvor Viborg Kommune foretog førstegangsrydning i 2018.
 2. Delområde 2 - Vandløbsopland Simested Å (lyserødt).
  Der er er forekomster af kæmpebjørneklo i Hvam Bæk, som løber ud i Simested Å. Ligeledes er der registreret kæmpebjørneklo i den øvre del af Simested Å. Her ryddede Viborg Kommune i 2018.
 3. Delområde 3 – Vandløb med udløb i Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning (lyseblåt).
  Der er ikke-kortlagte forekomster af kæmpebjørneklo i de offentlige vandløb Gørup Bæk, Ulbjerg Møllebæk og Strøsand Bæk, som løber ud i Lovns Bredning. Der er desuden forekomster af kæmpebjørneklo i Nørre Rind Bæk, Kølsen Møllebæk, Fiskbæk Å og Fiskbæk Møllebæk med udløb i Hjarbæk Fjord. Her rydder Viborg Kommune i 2019.

Lodsejere i de tre områder vil blive informeret, inden Viborg Kommune går i gang med bekæmpelsen.

Bjørneklokort
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fortæl os, hvor der er kæmpebjørneklo!

Du kan hjælpe os med at få et bedre overblik over, hvor der findes kæmpebjørneklo i Viborg Kommune. Du kan fortælle os om forekomster af kæmpebjørneklo på tre forskellige måder:

 1. Download app’en Borger Tip på mobilen.
  Her skal du oprettes med navn og mail, og derefter kan du indtegne observationen på et kort.
  Det er vigtigt, at du er præcis, når du angiver observationen.
  Skriv gerne i kommentarfeltet, hvor stor bestanden er, eller hvor mange hektar den fylder, og vedhæft gerne et billede fra stedet.
 2. Indberet det via din pc.
  Det er også her vigtigt, at du er præcis, når du angiver observationen.
  Skriv gerne i kommentarfeltet, hvor stor bestanden er, eller hvor mange hektar den fylder, og vedhæft gerne et billede fra stedet.
 3. Kontakt biolog Jesper Stern Nielsen på jsni@viborg.dk eller 87 87 55 11.

På forhånd tak for din hjælp!

 

Sidst opdateret: 20.03.2019