2018

Det Grønne Råd for Viborg Kommune 2018

Mødeplan for 2018:

Følgende datoer er fastlagt jf. Byrådets mødeplan:

 • Fælles møde med KMU i februar: Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 15.00-17 (afholdt).
 • Møde i maj: Onsdag den 2. maj 2018 kl. 15.00-17 (afholdt).
 • Møde og fælles besigtigelsestur med KMU i september: Tirsdag den 25. september 2018 kl. 10.30-12 + 12.00-17 (afholdt).
 • Møde i december: Onsdag den 12. december 2018 kl. 15.30-17.30 (næste møde).

-----------------------------------------------------------------------------------

Referat:

Bilag vist på mødet:

Dagsorden:

Tid: Onsdag den 12. december 2018 kl. 15.30-17.30.

Sted: Mødelokale M1.4 på 2. sal på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Opfølgning på referatet fra seneste møde, herunder løbende status for Viborg Naturpark, Grønt Danmarkskort og Natur- og Parkplanen samt ”Viborg-natur-aften”.
 3. Drøftelse af udkast til ’Administrationsgrundlag for naturindsatsen 2019-2022’ – se bilaget herunder.
 4. Orientering om Regional Landskabsstrategi for Nørreåen.
 5. Orientering om De Fem Halder ved Naturstyrelsen.
 6. Orientering og drøftelse om havørredernes vandring i Limfjorden, herunder Hjarbæk Fjord – oplæg ved Jørgen Buch, Danmarks Sportsfiskerforening.
 7. ”Flagermusenes Land i Fjends” – oplæg og drøftelse ved Jens Frydendal, Danmarks Naturfredningsforening og Christian Als, Dansk Skovforening.
 8. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
 9. Drøftelse af forslag til mødekalender for 2019:
  - Fælles møde med Klima- og Miljøudvalget i februar.
  - Møde i maj.
  - Møde og fælles besigtigelsestur med Klima- og Miljøudvalget i september.
  - Møde i december.
 10. Eventuelt og næste møde.

Bilag til punkt 3:

-----------------------------------------------------------------------------------

Dagsorden:

Tid: Tirsdag den 25. september 2018 kl. 10.30-12.

Sted: Viborg Rådhus, mødelokale M4.3 på 4. sal.

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Opfølgning på referatet fra seneste møde.
 3. Orientering om anbefalingerne fra det lokale naturråd om Grønt Danmarkskort og drøftelse af den videre proces.
 4. Introduktion til Viborg Kommunes Natur- og Parkplan – se link - og drøftelse af den videre proces (Natur- og Parkplanen er temaet for eftermiddagens fælles besigtigelsestur).
 5. Status fra den nedsatte gruppe om forslaget om, at det Grønne Råd arrangerer en "Viborg-natur-aften".
 6. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
 7. Eventuelt og næste møde.
 8. Oplæg til eftermiddagens program (under frokosten).

Referat:

Program for den fælles besigtigelsestur mellem det Grønne Råd og Klima- og Miljøudvalget:

Tid: Tirsdag den 25. september 2018 kl. 12-17.

Mødested: Kantinen, Viborg Rådhus.

Tema: Viborg Kommunes Natur- og Parkplan – bustur og små gåture med udvalgte eksempler på kommunale natur- og parkområder omkring Viborg med præsentation af udkast og input til områdeplaner, oplevelsesværdier og anvendelseszoner:

Kl. 12.00:         Kantinen på Rådhuset: Fælles frokost mellem DGR og KMU (herunder introduktion til besigtigelsesturen).
Kl. 12.30:         P-pladsen foran Rådhuset: Busafgang til fælles besigtigelsestur.
Kl. ca. 12.45:    Naturområdet Undallslund: Forvaltningens baggrund for udkastet til områdeplanen for området v. skovfoged Inger Nysom Astrup (lille gåtur på max. 1 km).
Kl. ca. 13.30:    Naturområdet Skrikes Plantage: Forvaltningens input til den kommende områdeplan for området v. skovfoged Inger Nysom Astrup (lille gåtur på max. 1  km).
Kl. ca. 14.15:    Naturområdet Neckelmanns Plantage: Forvaltningens input til den kommende områdeplan for området v. skovfoged Inger Nysom Astrup (lille gåtur på max. 1 km).
Kl. ca. 15:         Borgvold: Kaffepause.
Kl. ca. 15.30:    Parkområdet Borgvold: Forvaltningens baggrund for udkastet til områdeplanen for området v. landskabsarkitekt Lotte Kunstmann (lille gåtur på max. 1 km).
Kl. ca. 16:         Parkområdet Digterparken: Forvaltningens input til den kommende områdeplan for området v. landskabsarkitekt Lotte Kunstmann (lille gåtur på max. 1 km).

-----------------------------------------------------------------------------------

Dagsorden:

Tid: Onsdag den 2. maj 2018 kl. 15.00-17.

Sted: Mødelokale M5, på 5. sal på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Opfølgning på referatet fra seneste møde.
 3. Orientering om motocrossbane på Bjerring Hede (udsat fra seneste møde).
 4. Status fra den nedsatte gruppe om forslaget om, at det Grønne Råd arrangerer en "Viborg-natur-aften".
 5. Orientering om betydningen af Henrik Høegh-udvalgets rapport for Viborg Kommunes udarbejdelse af vandløbsregulativer (punkt ønsket af Danmarks Sportsfiskerforbund).
 6. Oplæg ved Jørgen Buch, Danmarks Sportsfiskerforbund, om aktuelle problemer for fiskebestandene åerne i Viborg Kommune, især Skals Å.
 7. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
 8. Eventuelt, næste møde og forslag til besigtigelsesturen den 25. september 2018.

Referat:

Bilag vist på mødet:

-----------------------------------------------------------------------------------

Dagsorden til fællesmødet mellem rådet og det nye Klima- og Miljøudvalg:

Tid: Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 15.00-17.

Sted: Mødelokale M5, på 5. sal på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

 1. Velkomst og præsentation ved den nye formand for rådet Stine Damborg Hust.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Orientering om ændret udpegning af Viborg Kommunes repræsentanter i Det Grønne Råd – se byrådsbeslutning.
 4. Orientering om status for rådets forretningsorden – se udvalgsbeslutning og byrådsbehandling.
 5. Opfølgning på referatet fra seneste møde, herunder udvalgsbeslutning om ’Administrationsgrundlag for naturindsatsen 2018-2021’.
 6. Fortsat drøftelse af problemer med stærkt lys fra MTB-ryttere om natten (aftalt på seneste møde - punkt ønsket af Danmarks Jægerforbund).
 7. Planerne for en Hærvejsmotorvej gennem Viborg Kommune. Punktet er ønsket af Danmarks Naturfredningsforening – foreningen ønsker blandt andet at drøfte rådets rolle i forbindelse med motorvejsbyggerier.
 8. Oplæg om fredning af Klostermarken v. Jens Frydendal, Danmarks Naturfredningsforening (aftalt på seneste møde).
 9. Forslag om, at det Grønne Råd arrangerer en "Viborg-natur-aften". Punkt ønsket af Danmarks Naturfredningsforening, der på mødet vil redegøre nærmere for forslaget.
 10. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
 11. Eventuelt og næste møde.

Referat:

-----------------------------------------------------------------------------------

Sidst opdateret: 30.01.2019