2016

Det Grønne Råd for Viborg Kommune 2016

Mødeplan for 2016:

Følgende datoer er fastlagt jf. Byrådets mødeplan:

 • Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 15.00-17.
 • Onsdag den 11. maj 2016 kl. 15.00-17.
 • Møde og fælles besigtigelsestur i september: Onsdag den 14. september 2016 kl. 10.30-12 + 12.00-17.
 • Onsdag den 7. december 2016 kl. 15.00-17.

--------------------------------------------------------------

Referat af seneste møde:

Oplæg på mødet:

Tid: Onsdag den 7. december 2016 kl. 15.00-17.00.

Sted: Mødelokale M5 på 5. sal på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Dagsorden:

 1. Kort præsentationsrunde, herunder af den nye sekretær for Rådet, direktør for Teknik & Miljø Hans Jørn Laursen. Desuden deltager formanden for Klima- og Miljøudvalget Mads Panny i mødet.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Referatet fra seneste møde - evt. opfølgning.
 4. Udkast til ’Strategi for naturindsatsen 2017-2020’ - orientering og drøftelse.
 5. Viborg Naturpark - løbende status.
 6. Klimatilpasningsplanen - orientering og drøftelse (aftalt på seneste møde).
 7. Natura 2000-handleplaner - orientering og drøftelse (aftalt på seneste møde).
 8. Klima- og Miljøudvalget - orientering om relevante emner.
 9. Mødeplan for 2017 – beslutning.
 10. Eventuelt og næste møde – orientering og evt. drøftelse.

--------------------------------------------------------------

Referat:

Tid: Onsdag den 14. september 2016 kl. 10.30 - 12.00.

Sted: Mødelokale 6, Borgerhuset Stationen,  Ll. Sct. Hans Gade 7, 8800 Viborg.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Evt. opfølgning på referatet fra seneste møde, herunder løbende status for Viborg Naturpark.
 3. Orientering og drøftelse af Viborg Kommunes arbejde med Natura 2000-handleplaner, LIFE+-projekt og lavbundsprojekter.
 4. Orientering og drøftelse af Viborg Kommunes arbejde med paradigme for nye vandløbsregulativer (punkt ønsket af Dansk Sportsfiskerforening), herunder oversvømmelserne langs Gudenåen (punkt ønsket af Turistforeningerne).
 5. Orientering om omløbsstryg ved Tangeværket (punkt ønsket af Turistforeningerne).
 6. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
 7. Eventuelt og næste møde.
 8. Oplæg til bustur ved forvaltningen. 

Fælles besigtigelsestur mellem det Grønne Råd og Klima- og Miljøudvalget:

Tid: Onsdag den 14. september 2016 kl. 12.00 – senest 17.00. 

Tema: Eksempler på aktuelle natur- og miljøgenopretningsprojekter i Viborg Kommune.

Kl. 12:00: Mødelokale 6, Borgerhuset Stationen,  Ll. Sct. Hans Gade 7, 8800 Viborg: Fælles frokost mellem Rådet, Udvalget og oplægsholdere.

Kl. 12:30: P-pladsen ved Borgerhuset Stationen: Busafgang.

Ca. kl. 12:45: Søndersøvej 86A, 8800 Viborg: Problematik med vandkvalitet og måger i Søndre Mose. Oplæg ved Anders Haugstrup Andersen, Teknik & Miljø, Natur og Vand.

Ca. kl. 13:45: Birkesøvej 23B, 7850 Stoholm: Naturgenopretning og stisystemer ved Birkesø. Oplæg ved projektlederne Inger Nysom Astrup og Keld Schrøder Thomsen, Teknik & Miljø, Natur og Vand.

Ca. kl. 15.00: Gammelstrupvej 10A, 8831 Løgstrup: Statens vådområde og stisystemer ved Jordbro Å. Oplæg ved projektleder Inger Nysom Astrup, Teknik & Miljø, Natur og Vand.

Ca. kl. 16:00: Kurgårdvej 3, 8831 Løgstrup: Vådområdeprojekt Fiskbæk Å. Oplæg ved Keld Schrøder Thomsen, Teknik & Miljø, Natur og Vand.

Senest kl. 17.00: P-pladsen ved Borgerhuset Stationen: Hjemkomst og tak for i dag!

--------------------------------------------------------------

Referat:

Oplæg på mødet:

Tid: Onsdag den 11. maj 2016 kl. 15.00-17.

Sted: Mødelokale M5, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden.
  2. Evt. opfølgning på referatet fra seneste møde, herunder løbende status for Viborg Naturpark.
  3. Drøftelse af principper for revision af vandløbsregulativer (aftalt på mødet 23/2).
  4. Drøftelse af politisk forslag om at konvertere kommunalt ejede skove uden stor rekreativ potentiale og benytte midlerne til at rejse bynær skov i stedet (punkt ønsket af Danmarks Naturfredningsforening) – se bilag herunder.
  5. Orientering og drøftelse af overløb fra kommunale renseanlæg (punkt ønsket af Landbrugsorganisationerne i Viborg kommune - aftalt på mødet 23/2).
  6. Orientering om status for kommunens opfølgning af Statens gennemgang af § 3-området (punkt ønsket af Danmarks Naturfredningsforening).
  7. Orientering om status for vindmølleplanlægningen (aftalt på mødet 23/2).
  8. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
  9. Eventuelt og næste møde, herunder forslag til emner og lokaliteter til besigtigelsesturen den 14. september. 

Bilag til dagsordenen:

--------------------------------------------------------------

Referat:

Oplæg på mødet:

Tid: Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 15.00-17.

Sted: Mødelokale M1.17, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Opfølgning på referatet fra seneste møde, herunder den politisk godkendte udgave af ’Strategi for naturindsatsen i Viborg Kommune 2016-19’ (vedhæftet).
 3. Viborg Naturpark (løbende status).
 4. Orientering om og drøftelse af Viborg MTB Spor, herunder relationerne til Viborg Naturpark, v. projektleder Thomas Olesen.
 5. Orientering om Viborg Kommunes evt. planer for øget vandløbsvedligeholdelse (punkt ønsket af Danmarks Sportsfiskerforbund).
 6. Orientering om status for større anlægsprojekter ved Viborg: Søkorridor og Nørresøbadet (Kærvænget).
 7. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
 8. Eventuelt og næste møde.

Bilag til dagsordenen:

--------------------------------------------------------------

Sidst opdateret: 29.11.2018