2015

Det Grønne Råd for Viborg Kommune 2015

Referat af seneste møde:

Oplæg på mødet:

Tid: Onsdag den 2. december 2015 kl. 15.00-17.

Sted: Mødelokale M5, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Dagsorden 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Evt. opfølgning på referatet fra seneste møde.
 3. Viborg Naturpark (løbende status).
 4. Strategisk Energiplan.
 5. Status for naturindsatsen og udkast til handleplan, herunder status for revision af vandløbsregulativerne (ønsket af Danmarks Sportsfiskerforbund) – 3 bilag.  
 6. Drøftelse af muligheden for at oprette et vandråd i Viborg Kommune - punkt ønsket af Danmarks Sportsfiskerforbund.
 7. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
 8. Brug af sociale medier som internt vidensdelings-værktøj i det Grønne Råd.
 9. Mødeplan for 2016.
 10. Eventuelt og næste møde.

Bilag til dagsordenen:

--------------------------------------------------------------

Referat:

Dagsorden:

Tid: Onsdag den 9. september 2015 kl. 10.30 - 12.00.

Sted: Mødelokale M1.14, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Opfølgning på referatet fra seneste møde, herunder status for Viborg Naturpark ved forvaltningen.

 1. Principper for ukrudtsbekæmpelse på faste belægninger. Oplæg ved forvaltningen.
 2. Orientering om borgmestermøde om Tange Sø ved forvaltningen. 
 3. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
 4. Eventuelt.
 5. Oplæg til bustur ved forvaltningen. 

Program for fælles besigtigelsestur mellem det Grønne Råd og Klima- og Miljøudvalget:

Tid: Onsdag den 9. september 2015 kl. 12.00 – senest 17.00. 

Steder: Den vestlige del af Viborg Kommune. 

Tema: Eksempler på natur- og miljøgenopretningsprojekter i den vestlige del af Viborg Kommune. 

Kl. 12:00: Kantinen Viborg Rådhus: Fælles frokost mellem Rådet, Udvalget og oplægsholdere.

Kl. 12:30: P-pladsen foran Viborg Rådhus : Busafgang.

Ca. kl. 13:00: Flugtskydningsbanen ved Dalgas Plantage, Birkesøvej 16, 7850 Stoholm: Dialog om miljøgodkendelse, bl.a.  støjkrav. Test af flugtskydning. Oplæg ved Tage Toft, Jægerforbundet.

Ca. kl. 14:00: Dalgas Bro over Jordbro Å, Gammelstrupvej 14, 8800 Viborg: Adgangen til naturen i det åbne land: Evt. retablering af fjernet spang og stiforbindelse. Oplæg ved Michael Dickenson, Danmarks Naturfredningsforening og forvaltningen.

Ca. kl. 14:30: Daugbjerg Vandmølle og Minilandsby, Dybdalsvej 11A, 8800 Viborg: Kaffepause. Stemmeværk,  vandløb og planer om stisystem – et kommunalt projekt. Oplæg ved projektleder Karina Amdi Sørensen, Teknik & Miljø, Natur og Vand.

Ca. kl. 15.30: Sejbæk Dambrug Aps, Nørrehedevej 17, 8800 Viborg: Naturgenopretning af Sejbæk - fiskepassage ved fungerende dambrug – et vandplanprojekt. Oplæg ved projektleder Rolf Christiansen, Teknik & Miljø, Natur og Vand.

Ca. kl. 16:00: Gårsdal Dambrug, Holstebrovej 117, 8800 Viborg: Naturgenopretning af Gårsdal Bæk ved nedlagt dambrug – et vandplanprojekt. Oplæg ved projektleder Hanne Stadsgaard Jensen, Teknik & Miljø, Natur og Vand.

Senest kl. 17.00: Viborg Rådhus: Hjemkomst og tak for i dag!

--------------------------------------------------------------

Referat:

Oplæg på mødet:

Dagsorden: 

Tid: Onsdag den 6. maj 2015 kl. 15.00 - ca. 17.

Sted: Mødelokale M1.4 på 1. sal i Rådhuset. 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Evt. opfølgning på referatet fra seneste møde, herunder emner nævnt i referatet.
 3. Strategien for Viborg Naturpark og planerne om 100-km mountainbike spor i Viborg Kommune – drøftelse af forholdet mellem overordnede principper for zonering og konkrete initiativer - punkt ønsket af Dansk Skovforening.
 4. Orientering om status for sagen om Dalgas Bro over Jordbro Mølleå v. forvaltningen.
 5. Drøftelse af forslag til affaldshåndteringsplan v. forvaltningen – bilag vedhæftet.
 6. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
 7. Emner til næste møde inkl. besigtigelsesturen.
 8. Eventuelt.

Bilag til dagsordenen:

--------------------------------------------------------------

Referat:

Dagsorden: 

Tid: Torsdag den 26. februar 2015 kl. 15.00 - ca. 17.

Sted: Mødelokale M5 på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

  1. Godkendelse af dagsorden.
  2. Evt. opfølgning på referatet fra seneste møde.
  3. Drøftelse af Rådets forretningsorden (jf. referatet fra seneste møde samt beslutning på Klima- og Miljøudvalgets møde den 29/1-15 - sag nr. 2) – bilag eftersendes.
  4. Drøftelse af forslag til strategi for Viborg Naturpark – bilag vedhæftet.
  5. Drøftelse af Hærvejsmotorvejen med henblik på en anbefaling om vejføring (jf. referatet fra seneste møde) – bilag vedhæftet.
  6. Drøftelse af praksis for mountainbike færdsel i kommunale skove (punkt ønsket af Danmarks Jægerforbund).
  7. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
  8. Eventuelt og næste møde. 

Bilag til dagsordenen:

--------------------------------------------------------------

 

Sidst opdateret: 07.12.2016