Etableringer af nye søer

Husk tilladelser, når du vil lave eller oprense en sø på din ejendom

Hvis du vil grave en ny sø

- skal du først ansøge kommunen om tilladelse. Du skal søge via linket i den røde boks. Du kommer videre til en hjemmeside, der indeholder vejledning til at søge i systemet ”Byg og Miljø”.

Du skal vente med at grave søen, til du har fået en tilladelse. Når vi behandler din ansøgning, vil vi muligvis kontakte dig for at stille flere spørgsmål eller for at aftale, at vi besigtiger arealet.

Kommunen giver normalt tilladelse til nye søer uden for beskyttet natur, uden for ådale, uden for værdifulde landskaber, på tidligere markjord. Det gør vi, fordi en hensigtsmæssigt anlagt sø kan blive et værdifuldt indslag i landbrugslandskabet, og fordi søen kan forbedre levevilkår for vilde dyr og planter.

Når du formulerer din ansøgning, skal du belyse følgende forhold:

  • Hvor skal søen være? Vedlæg et kort med indtegnet placering så nøjagtigt som muligt.
  • Hvad er baggrunden for ønsket om en ny sø her?
  • Beskriv den nuværende anvendelse af arealet, du ønsker at omdanne til sø (have, dyrket jord, natur, skov eller andet).
  • Beskriv terrænet på arealet, du ønsker at omdanne til sø (er der en naturlig lavning i forvejen, skråner terrænet eller er det fladt).
  • Hvor stor bliver søen (i m2)?
  • Hvor skal vandet i søen komme fra?
  • Påvirkes dræn ved at lave søen?
  • Skal der være afløb fra søen?
  • Beskriv den forventede vandstand. Forventer du, at søen tørrer ud i perioder?
  • Beskriv søens dybde og breddernes hældning. Vedlæg tegning, der viser snit gennem søen.

Hvis du får en tilladelse, kan du forvente vilkår om, at søen får en u-dyrket bræmme og bugtede, ikke-stejle kanter. Der må ikke laves volde e.l. for at holde på vandet. Vi stiller vilkår for at sikre, at søen får en naturlig udformning og tilstand

Sidst opdateret: 31.10.2016