Beskyttet natur

Klip fra Miljøportalen

Er der registreret beskyttet natur på din ejendom? Den vejledende registrering af beskyttede arealer efter naturbeskyttelseslovens § 3 er tilgængelig på Miljøportalen for Viborg Kommune

Registreringen er tænkt som en vejledning til dig som lodsejer, så du får et bedre grundlag for at vurdere, om dine arealer måske også er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Det giver dig mulighed for at kontakte Kommunen tidligt i planlægningsfasen, hvis du har konkrete planer om aktiviteter og projekter.

Arealet af vejledende registreret natur udgør ca. 12 % af Viborg Kommunes samlede areal.

Du kan se den aktuelle registrering på Miljøportalen. Kommunen opdaterer løbende denne registrering og kvalitetsvurderer naturområderne ud fra besigtigelser i sommerhalvåret fra marts til september.

Her er en vejledning til, hvordan du finder og bruger Miljøportalens data om beskyttet natur.

Du kan også downloade "Appen for Beskyttet Natur" til din telefon, så du altid kan se, om du står på et areal, der er registret som beskyttet natur (eksternt link til Miljøstyrelsen).

Pjece om beskyttet natur

Forsiden af folderen 'Er der beskyttet natur på din ejendom'

90.000 lodsejere modtog i februar 2011 pjecen ”Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens § 3” - klik på billedet eller linket og se pjecen.

Pjecen er udarbejdet af Naturstyrelsen sammen med Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening og KL.

Pjecen handler om, hvordan du som lodsejer passer på den beskyttede natur på dine arealer.

Informationskampagnen skal forhindre, at beskyttet natur pløjes op ved en fejl. På den måde kan ulovligheder forebygges og undgås.

Kommunens rolle i forhold til beskyttede naturområder

Som du kan se i pjecen, er kommunen den myndighed, du altid skal konsultere, inden du som lodsejer foretager ændringer på beskyttede naturområder.

Det fremgår desuden af pjecen, at du skal spørge kommunen, hvis du er i tvivl, om nogle af dine naturarealer er beskyttede. Du kan ikke være sikker på, at al beskyttet natur er registreret korrekt.

Kommunen har fire uger til at besvare din forespørgsel. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os i god tid. Vi anbefaler også, at du kun spørger, når du har konkrete planer om at foretage ændringer.

Læs meget mere og se små film om beskyttede naturtyper og § 3 på Miljøstyrelsens sider her (eksternt link) her.

Naturpleje

Hvis du vil vide noget om naturpleje, kan du gå ind på Naturplejeportalen (eksternt link til Miljøstyrelsen). Her kan du fx få inspiration til, hvordan du som lodsejer eller borger selv kan gå i gang med naturpleje i dit lokalområde.

Sidst opdateret: 02.08.2019