Svømmebade og miljøforhold

Godkendelse og miljøforhold ved svømmebassiner

Svømmebassiner kan deles op i to grupper.

  • Godkendelsespligtige svømmebassiner
     - Disse er svømmebassiner, som benyttes af mere end en enkelt husstand. Eksempelvis på campingpladser, svømmehaller, skoler, hoteller, fysiurgiske centre og på hospitaler.
  • Ikke-godkendelsespligtige svømmebassiner
     - Disse er svømmebassiner, som benyttes af en enkelt husstand. Eksempelvis svømmebade i sommerhuse og private boliger

Godkendelsespligtige svømmebade

Lovgivning på området
Godkendelsespligtige svømmebassiner er omfattet af "Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg med videre og disses vandkvalitet". Du kan finde link til bekendtgørelsen i den grå boks på denne side.

Etablering eller udvidelse af godkendelsespligtige svømmebassiner
Vil du opføre et nyt svømmebassin eller udvide/ændre et eksisterende, skal du søge om en godkendelse hos Viborg Kommune. Derefter vil Viborg Kommune behandle din ansøgning.

Den daglige drift
I den daglige drift af et godkendelsespligtigt svømmebassin skal badevandets kvalitet sikres ved følgende egenkontrolmålinger:
- Temperatur 
- pH
- Frit klor
- Bundet klor

Derudover er der høje krav til god hygiejne, der indbefatter rengøring af
- Toiletter
- Bruserum
- Arealerne omkring og i bassinet

Analyser
Der skal ved drift af et godkendelsespligtigt svømmebassin også føres kontrol med den bakteriologiske kvalitet af badevandet samt indholdet af trihalomethaner (THM). Disse målinger skal foretages af et laboratorium, som er bemyndiget til det.

Tilsyn med svømmebassiner
Teknik- og Miljøforvaltningen i Viborg Kommune fører tilsyn med de godkendelsespligtige svømmebade i kommunen.

 

Sidst opdateret: 20.09.2015