Pesticider

Figur A Kort over aktuelle pesticidfund for almene og ikke almene vandværker i Viborg Kommune (Opdateret: Juni 2015).

Se kortet i fuld størrelse klik her

26. april 2019: Alle vandværker er blevet kontaktet

På opfordring af Miljøstyrelsen har Viborg kommune kontaktet alle kommunens almene vandværker om, at de hurtigst muligt bør få analyseret for stoffet: Chlorothalonil-amidsulfonsyre. Hvis stoffet findes i drikkevandet, skal kommunen, i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed afgøre om vandet er sundhedsskadeligt, og hvilke foranstaltninger, der skal foretages.

På Sjælland er stoffet fundet i 2 indvindingsboringer til et vandværk. Chlorothalonil-amidsulfonsyre er et pesticid brugt i 1982-2000.

På sigt vil drikkevandsbekendtgørelsen blive ændret, så stoffet optages på listen over pesticider og nedbrydningsprodukter, som de almene vandværker er forpligtede til at kontrollere.   

Aktuelle pesticidfund i grundvand og drikkevand 

I Viborg Kommune er der fund af pesticider og nedbrydningsprodukter i 23 %* af alle vandværker, dog er hovedparten under den tilladte grænseværdi på 0,1 µg/l.

I dag er der overskridelser over den tilladte grænseværdi for 3 ikke almene vandværker og 1 alment vandværk. Analysen bygger på nyeste vandprøver udtaget fra almene og ikke almene vandværker i perioden. 2010-2015 (Se figur A). I Viborg Kommune er der i alt 75 almene og 50 ikke almene vandværker, hvor de almene forsyner mindst 10 husstande og de ikke almene forsyner mellem 3-9 husstande.

Nedbrydningsproduktet BAM, der stammer fra stoffet dichlorbenil, har været aktiv stof i det nu forbudte ukrudtsmiddel Præfix og Caseron . Pesticidet blev forbudt i 1997, og udgør den største del af pesticidfundene med ca. 65 %. Herudover er det stofferne: Atrazin, Bentazon, Hexazinon, Metalaxyl-M, CGA 108906 nedbrygningsprodukt til Metalaxyl-M og Simmazin som alle er ukrudtsbekæmpelsesmidler som også er fundet i drikkevandsprøver.

*Er der konstateret pesticidfund i én boring på et vandværk, fremstår vandværket med fund og indgår i den samlede opgørelse på 23 %.

Fakta

Alment vandværk                  Forsyner mindst 10 husstande 
Ikke alment vandværk  Forsyner 3-9 husstande 
Mindre enkeltanlæg  Forsyner 1-2 husstande 

Alle pesticidfund - nye og gamle analyser

Ved at sammenholde historiske og nye data over alle pesticidfund fra 1995 til 2015 fremgår det af Figur B, at 14 vandværker er lukkede inden for denne tidsperiode. 11 af de lukkede vandværker har haft pesticidkoncentrationer over grænseværdien på 0,1 µg/l og hovedparten af dem er BAM.  De resterende vandforsyninger som er lukket er enkeltindvindere.

 

Figur B Kort over alle nye og gamle pesticidfund. Nedlagte vandværker fremgår af kortet, med tilbageblik fra 1995 og til 2015 (Opdateret: Juni 2015).

For at se kortet i fuld størrelse klik her

 

 

Sidst opdateret: 14.05.2019