Ordensreglement

Formålet med dette reglement er at opretholde en positiv stemning på Viborg Stadion samt sikre, at alle der besøger Viborg Stadion til enhver tid kan føle sig trygge og glade både før, under og efter arrangementet.

Viborg, den 1. december 2008

Dette ordensreglement gælder ALLE arrangementer, der afvikles på Viborg Stadions område inklusiv ind- og udgang.

 1. For at få adgang til Viborg Stadion skal publikum - hvis det skønnes nødvendigt - lade sig visitere af kontrollører
 2. Enhver anvisning givet over Viborg Stadions højtaleranlæg eller af kontrollører samt politiet skal straks efterkommes
 3. Følgende er forbudt at:
  1. medbringe eller afbrænde fyrværkeri, nødblus, knaldfyrværkeri eller andre pyrotekniske genstande
  2. medbringe glasflasker, slagvåben og stødvåben
  3. kaste med enhver form for genstande, der kan være til fare eller ulempe for andre
  4. færdes synligt påvirket af spiritus eller andre rusmidler
  5. stå på stolesæder eller stoleryglæn
  6. opholde sig på områder der ikke er beregnet til almen benyttelse herunder fodboldbanen
  7. forcere mure, hegn og indretninger
  8. forrette sin nødtørft udenfor toiletterne
  9. opsætte plakater, uddele brochurer og tryksager, sælge varer eller billetter samt gennemføre indsamlinger uden tilladelse fra arrangørerne
 4. Endvidere er det ikke tilladt at:
  1. optage levende billeder eller lyd samt videregive informationer fra arrangementer udenfor Viborg Stadion - uanset fremgangsmåden - uden forudgående tilladelse fra arrangørerne
  2. nyde drikkevarer, mad, is mv. som ikke er købt på Viborg Stadion
  3. skrive, male, klæbe eller på anden måde ophænge noget på bygninger indretninger mv.

Overtrædelse af ordensreglementet skal straffes i medfør af bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 - ordensbekendtgørelsen, hvis ikke overtrædelsen er strafbar i medfør af anden lovgivning.

Overtrædelse af ordensreglementet kan endvidere medføre bortvisning samt eventuel udelukkelse fra arrangementer på Viborg Stadion. Arrangørerne tager selv stilling til varigheden af bortvisningen eller karantænen til sine arrangementer.

Udøves der hærværk eller i øvrigt udvises en adfærd der påfører arrangørerne eller Viborg Stadion tab forbeholdes der ret til at holde de pågældende ansvarlige.

Viborg Kommune
Kulturudvalget

Sidst opdateret: 20.08.2014