3. Udlån af offentlige lokaler og udendørsanlæg

Udlån af ledige, kommunale lokaler og udendørsanlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i folkeoplysningsloven. Det betyder, at ansøgningen skal indgives elektronisk.
Ved udlån af lokaler prioriteres godkendte foreninger først. Viborg Kommune udlåner derudover også lokaler til øvrige foreninger og sammenslutninger, der udøver folkeoplysende virksomhed.
For hvert skoleår påbegyndes lokalefordelingen som hovedregel forfra.

Sæsonbooking

Først tildeles lokaler på faste tider gennem en hel sæson (et skoleår). Forud for dette kan komme enkeltarrangementer, f.eks. stævner, når disse kendes samtidig med at der foretages sæsonbooking.

Ansøgning om lokaler for den kommende sæson sker på inden en frist, der hvert år fastsættes af Kultur, Service & Events.

Når sæsonbookingerne er lagt fast, er det muligt løbende at søge om lån af ledige lokaler og udendørsanlæg.

Det er muligt at søge om

Klasse- og faglokaler, gymnastiksale, udendørsanlæg, idrætshaller og svømmehaller, der ejes eller stilles til rådighed af Viborg Kommune.

Idrætshaller, svømmehaller mv. fordeles ved aftale mellem de ansøgende foreninger på et årligt lokalefordelingsmøde. Fordelingen sker på grundlag af foreningernes ansøgninger. Formålet med lokalefordelingsmødet er, at foreningerne selv aftaler fordeling af de tider, der er til rådighed. Opnås der ikke enighed afgøres fordelingen af Kultur- og Fritidsudvalget.

I forbindelse med sæsonbookingerne tildeles lokaler først til godkendte, folkeoplysende foreninger. Resterende tider tilbydes ikke-godkendte foreninger og sammenslutninger, der udøver folkeoplysende virksomhed. Disse foreninger kan dog først låne lokaler efter indsendelse af vedtægter samt oplysninger om bestyrelsesmedlemmer til forvaltningen til godkendelse.

Betaling for brug af offentlige lokaler og udendørsanlæg

Gebyr for lån af offentlige lokaler fastsættes i forbindelse med budgetlægningen.
Tvivlstilfælde om hvilket lokalefordelingsområde det enkelte lokale henhører under, afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Sidst opdateret: 13.01.2015