Aktivitetstilskud i detaljer

Der ydes et tilskud pr. aktivitetsmedlem under 25 år, der betaler kontingent. Aktiviteten skal være en godkendt aktivitet.

Tilskudssatsen fastsættes hvert år. Et medlem kan ikke udløse mere tilskud end det betaler i kontingent.
Tilskudssatsen er sat op fra 205 kr. til 215 kr. i 2016. Hvis et medlem betaler 215 kr. eller mere i årligt kontingent, udløser det et tilskud på 215 kr. Hvis et medlem betaler mindre – fx 100 kr. i årligt kontingent, udløser det et tilskud på 100 kr.

Kontingentet skal være betalt for at kunne udløse aktivitetstilskud. Et medlem, der er i restance, kan ikke udløse aktivitetstilskud.

Et medlem, der kun deltager i en del af sæsonen (f.eks. udmelder sig efter en kortere periode eller begynder midt i sæsonen), kan godt udløse aktivitetstilskud.

Aktiviteten skal være planlagt og gennemføres mindst 15 gange pr. år, og aktiviteten skal foregå over mindst 4 måneder.

Foreningen skal skrive under på, at disse betingelser er opfyldt. Viborg Kommune vil kunne kræve dokumentation for, at betingelserne er opfyldt, og det vil i visse tilfælde gøres stikprøvevis.

Grundlag for tilskud

Grundlaget for tilskud er foreningens faktiske aktivitetsmedlemstal i kalenderåret før eller i foreningens senest afsluttede regnskabsår. Det er altså faktiske medlemstal, der udgør grundlaget for tilskud.

Grundlaget for tilskud i 2016 er foreningens faktiske medlemstal i 2015, eller i foreningens senest afsluttede regnskabsår. Hvis en forening vælger at bruge det senest afsluttede regnskabsår som grundlag, skal den gøre det hvert år.

 

Tilskudsordningen mere detaljeret

Listen over godkendte aktiviteter kan løbende tilpasses og justeres.

Ture, udflugter og sociale aktiviteter er ikke selvstændig, folkeoplysende virksomhed, der kan udløse tilskud, men de kan naturligvis være en del af foreningens tilbud til medlemmerne.
Det er som udgangspunkt ikke muligt at dele en aktivitet op på flere aktiviteter på listen.
En aktivitet kan ikke opdeles på flere af listens aktiviteter. Fx gymnastik og zumba.
Samme medlem går til flere aktiviteter på positivlisten.

Aktiviteter, der er helt selvstændige aktiviteter i samme forening, kan udløse flere tilskud.
Eksempel: Et medlem går til fodbold og bordtennis i samme forening. Vedkommende kan udløse to aktivitetstilskud.

En hovedaktivitet kan ikke deles op på flere i forhold til tilskud
Eksempel: Et medlem, der både går til springgymnastik og rytmegymnastik, kan kun udløse ét tilskud under aktiviteten ’gymnastik’.

Et medlem, der fylder 25 år i løbet af sæsonen, kan medregnes i aktivitetstilskud.

Kontingentfri ledere og trænere

Aktive medlemmer under 25 år, der er fritaget for kontingent - eller betaler et lavere kontingent, fordi de fungerer som frivillige, ulønnede ledere/trænere i foreningen, kan udløse aktivitetstilskud som kontingentbetalende medlemmer.
Hvis en leder/træner under 25 år selv er aktivt medlem i foreningen, kan vedkommende udløse aktivitetstilskud, selv om medlemmet ikke betaler kontingent, hvis fritagelsen for kontingent skyldes, at vedkommende arbejder som frivillig, ulønnet træner/leder i foreningen.

Ude/inde aktiviteter

Inden for samme aktivitet kan et medlem kun udløse ét tilskud, uanset om aktiviteten foregår både ude og inde. Fx udefodbold og indefodbold: Et medlem, der går til begge aktiviteter, kan kun udløse ét aktivitetstilskud. Et medlem, der kun går til udefodbold, kan udløse et tilskud. Et medlem, der kun går til indefodbold, kan udløse et tilskud.

Kontingent i flere rater

Uanset om kontingentet betales i én eller flere rater, kan det kun udløse ét tilskud pr. år.
Handicaphold: Der skal være tale om handicaphold i en almindelig forening (3 × normalt tilskud).

Varigheden af aktiviteter

 En aktivitet skal være på mindst 15 gange pr. år og foregå over mindst 4 måneder. Selv om en aktivitet foregår hen over nytår – eller to regnskabsår i foreningen – kan en deltager godt tælle med i et af årene.
Eksempel: Foreningens regnskabsår er 1/1 - 31/12. En indendørs aktivitet foregår i perioden 1/10 2012 – 28/2 2013. Deltagerne på dette hold vil kunne tælles med i medlemsopgørelsen for 2012 (forudsat de har betalt helt eller delvist kontingent her), men de vil naturligvis ikke kunne tælle med igen i 2013, med mindre de er med på et nyt hold i den følgende sæson 2013-2014.

Nye deltagere i løbet af en sæson

Kommer der en ny deltager på et hold i løbet af en sæson, vil vedkommende kunne udløse aktivitetstilskud, selv om det pågældende medlem ikke deltager i 15 gange over mindst 4 måneder, men aktiviteten skal være planlagt og gennemført for en sådan periode.

Stikprøvekontrol

Foreninger kan til enhver tid blive udtaget til kontrol af medlemsoplysninger, som ligger til grund for ansøgning om tilskud.

Foreningen skal derfor gemme de oplysninger (f.eks. medlemslister), som har været brugt til ansøgningen.

Sidst opdateret: 06.05.2019